Достъп до информация

28.9.2023 г. 23:08:04

Достъп до обществена информация
 
Обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.
Информация от обществения сектор е всяка информация, обективирана върху хартиен, електронен или друг носител, включително съхранена като звукозапис или видеозапис, и събрана или създадена от организация от обществения сектор.
 
Писмени заявления за достъп до обществена информация се приемат всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа в канцеларията на ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново /стая № 202/ или на електронна поща: b_kiro_school@abv.bg.
Устните запитвания за достъп до обществена информация се приемат от служителите в ОУ „Бачо Киро“, които ги представят в писмена форма за регистриране в информационно – деловодната система на училището.
Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация трябва да съдържа:
1. трите имена, съответното наименование и седалището на заявителя;
2. описание на исканата информация;
3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
4. адрес за кореспонденция със заявителя.
Получените заявления – попълнен образец или друго писмено искане, се оставят без разглеждане, ако не съдържат данните по т.1, т.2 и/или т.4.
 
Организацията и редът за предоставяне на обществена информация са регламентирани във Вътрешни правила за достъп до обществена информация в ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново.
Мястото за получаване/преглед/четене на информацията се определя с решението за предоставянето ѝ.