В съвместен семинар с преподаватели от Софийския университет участваха ученици от ОУ „Бачо Киро“

26.3.2017 г. 16:30:09

В съвместен семинарен урок участваха ученици от VІ а,в и VІІ б,г,д,е клас на ОУ „Бачо Киро“ и преподаватели от Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Домакин беше Регионалното управление на образованието – Велико Търново.  Урокът е във връзка с 2017-та година – посветена от Съюза на физиците в България на Исак Нютон. Водещи на семинара бяха проф. дфзн. Асен Пашов, гл. асистент д-р Снежана Йорданова-Дюлгерова и Руска Христова – преповадател по физика във великотърновското училище. Целта на урока беше учениците да реализират опити, пряко свързани с учебното съдържание по физика в VІІ клас в раздели „Оптика“ и „Звук и трептене“. Урокът започна с представяне на информация за живота и приноса на Исак Нютон, подготвена от учениците от ОУ „Бачо Киро“. Те участваха в 7 работни ателиета. Една от основните дейности беше учениците да изработят свой спектроскоп, чрез който наблюдаваха спектъра на светлината. След това участваха в получаването на допълнителните цветове от трите основни и причината за получаването на черния цвят. За присъстващите беше изключетилно интересно да се запознаят с особеностите на далтонизма, както и да експериментират с коригиране на късогледство и далекогледство. Учениците имаха възможността експериментално да измерят дебелината на косъм от коса, сащо така под микроскоп наблюдаваха фасилки на насекоми. Последното ателие беше свързано със звука, като експериментално показаха трептенето и промяната на звуковите вълни. 
На семинара присъстваха: Бонка Долчинкова, ст. експерт по природни науки в РУО, 8 студенти от Физически факултет на СУ „Климент Охридски“, Р. Събева, Б. Христова – учители в ОУ „Бачо Киро“ и др.