ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕДА, СИГУРНОСТТА И ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ

18.10.2017 г. 10:53:39

ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕДА, СИГУРНОСТТА И ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ
в  ОУ „Бачо Киро” гр. Велико Търново

ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ „БАЧО КИРО”  гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 19, ал. 1, ал. 2, т. 18 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; Чл. 5 /1/  на „Инструкция на МОНТ от 05.07.1996 за изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на народната просвета”; НАРЕДБА № 1 за обществения ред приета  с решение № 365  на заседание на ОС гр. Велико Търново на 16.12.2004г.; ПДУ и ПБУВОТ на училището и писмо № 21-64/24.01.2015г.  Както и във връзка с решение № 2 от заседание на ПС на училището Ви напомням, че считано от 04.03. 2015г. в ОУ „Бачо Киро” са въведени, а от 23.03.2016г. актуализирани и допълнени: ПРАВИЛАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕДА, СИГУРНОСТТА И ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ в  ОУ „Бачо Киро” гр. Велико Търново

1. Целта на  въвеждането и настоящото актуализиране на училищните „ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕДА, СИГУРНОСТТА И ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ”  е  да се създаде:
1.1. ред за осигуряване на безопасността сигурността на учениците и всички пребиваващи на територията на училището хора. 2.Регламентиране на правила за достъп на външни лица в училището с цел засилване на контрола върху пропусквателния режим. 3. Повишаване на бдителността на всички служители по отношение на:
-наличие на съмнителни багажи, пакети и др. без собственик (придружител) оставени на територията на двора и сградата на училището.
        -свеждане до минимум достъпа на непознати, безцелно движещи се хора в сградата и ползващи не по предназначение съоръженията в двора на училището.
1.2.Правилата са задължителен за всички учители, служители, учащи се и граждани, работещи и посещаващи сградата и района на училището.
1.3.Пропускателеният режим в ОУ „Бачо Киро” се осъществява от щатни невъоръжени служители по утвърден от директора график от охранителна фирма “СОТ 161”.
2. РЕД ЗА ПРОПУСКАНЕ И ПРЕСТОЙ НА УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ, ГРАЖДАНИ И МПС В СГРАДАТА И ПРИНАДЛЕЖАЩИЯ ДВОР НА УЧИЛИЩЕТО.
Учители, служители, родители и други лица влизат и напускат територията на училището само през централния вход на сградата. Учениците влизат в училището при пристигане за учебни занятия както следва:
А.През главния вход на училището учениците от Първи клас и децата от подготвителните групи.
Б.През югозападен  и северозападен входове всички останали ученици.
В.Съпровождането на учениците до класните стаи от родители и придружители не се допуска.
Г. Посрещащите след края на учебните занятия, родители и придружители, изчакват  учителите да изведат учениците до местата определени за това в двора на училището, а при неблагоприятни атмосферни условия във фоайетата на първия етаж в сградата на училището.
2.1. Гражданите, посещаващи директора, помощник – директорите, учителите, ПС главния счетоводител, завеждащия „Административно – техническа служба”, техническия секретар и домакина по различни поводи се пропускат след разрешение на лицето, което ще бъде посетено и след записване на личните им данни от охранителя по лична карта в "Дневник за посещенията", а именно:
  - име и фамилия;
  - час на влизане;
  - час на излизане;
  - лицето, при което отива;
  - подпис на охранителя;
2.2. Дежурният охранител упътва посетителите и ги информира за реда в училището и информира по телефона съответното лице, при което отива посетителя. В случай на посещение при преподавател, който към момента води учебен процес, посетителят се насочва към дежурният главен учител или се приканва за изчакване в централното фоайе на училището за приключване преподавателският ангажимент на учителя.
При същите условия чрез осъществяване на пропускателен режим се осъществява и достъпът на родители до участие в ДКРУ провеждани според графика за учебните занятия.
2.3.На посещаващите лица се забранява отклоняване и посещаване на други служебни лица, кабинети и помещения извън заявените такива. Допуснатите отклонения се констатират с помощта на системата за видеоконтрол. След посещението, лицата незабавно напускат сградата на училището.
В сградата и района на училището не се разрешава влизането на лица, които:
  - са въоръжени  и или носят взривоопасни вещества;
  - са употребили алкохол;
  - са дрогирани;
  - са с явни психични отклонения;
  - създават конфликтни ситуации;
  - внасят упойващи вещества, спиртни напитки и други, които при употреба биха застрашили живота и здравето на околните;
  - разпространяват, вършат нерегламентирана търговска дейност или рекламират литература и артикули с религиозно и порнографско съдържание;
  - водят кучета или други животни;
  - носят обемисти багажи, кашони и други подобни;
  - не желаят да се легитимират;
2.4.За участие в родителски срещи се допускат родители и настойници. Влизането им се осъществява през главния вход на училището. Упътването им до класните стаи се извършва от дежурния по смяна охранител по график предоставен от ресорния помощник директор.
2.5. С цел осигуряване на безконфликтно движение на учениците от двете смени в интервала от 08.30 до 08.50ч., от 10:20 до 14:00ч. както и от 15:30 до 15:50ч. през деня и вечер от 16:50 до 17:00; от 17:40 до 17:45; и от 18:20 до 18:30 часа дежурните охранители отварят и входовете на училищната сграда от югозапад, запад и северозапад  на централния корпус на училището и осъществяват контрол на влизащите и излизащи през него ученици и учители пряко и чрез видеонаблюдението на училищната сграда.
2.6. Съгласно заповед  на директора от 23.03.2016г. на училището през цялото останало времетраене на учебните занятия през деня  източният, северният и западния вход на училищния двор се заключват от дежурните охранители.
Настоящите правила са актуализирани със заповед на директора  от 09.09.2016г.


Директор на ОУ”Б. Киро”/Вл.Николов/