Прием

30.3.2018 г. 15:14:50

Обща родителска среща

Обща родителска среща за родителите на записаните ученици ще се проведе на 14 юни 2018 г. (четвъртък) от 18.00 ч. в Актовата зала на училището. На нея ще бъдат дадени разяснения по организация на училищните дейности.

 

 

График и заповед за прием на деца в подготвителна група

Заповед за утвърдения училищен план-прием и училищни учебни планове за учебната 2018/2019г.

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

С цел оптимизиране времето за подаване на заявленията за участие в класиране за прием в първи клас за учебната 2018/2019 г., Ви предоставяме възможност да попълните заявлението предварително на компютър или ръчно. Ако нямате такава възможност заявлението ще Ви бъде предоставено за попълване в ОУ „Бачо Киро“. Приемът на документите ще се осъществи от 01.06.2018 до 07.06.2018 г., включително в стая № 202.
Заявлението може да изтеглите от тук:

  1. Заявление (doc)
  2. Образец на заявление (pdf)
  3. Наредба (pdf)
  4. Критерии (pdf)
  5. Списък на улиците (pdf)
  6. Обща схема за прием в първи клас на училищата от Велико Търново (pdf)
  7. Схема за прием в първи клас в ОУ "Бачо Киро" (pdf)
  8. Списък на децата, които следва да постъпят в първи клас за учебната 2018/2019г. в района на ОУ "Бачо Киро", гр. Велико Търново по постоянен/настоящ адрес (xlsx)


Г Р А Ф И К

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В
I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
В ОУ „БАЧО КИРО“, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО


- Прием на документите за участие в класиране – от 01.06.2018 г. –до 07.06.2018 г., включително.
- Класиране на подадените заявления – от 08.06.2018 г. -  до 11.06.2018 г.
- Обявяване на списъка на приетите деца на първо класиране – на 11.06.2018 г.
-Записване на децата след първо класиране – на 11.06 и 12.06.2018 г. с:
        -оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група или писмена декларация на родителя, с която удостоверява, че детето не е посещавало подготвителна група/.
        -копие на удостоверението за раждане на детето /оригинал за сверяване/.
-Обявяване на свободните места след първо класиране – на 13.06.2018 г.
-Попълване на свободните места чрез записване след второ класиране – на 14.06 и 15.06.2018 г.
-Обявяване на останалите свободни места за трето класиране – 18.06.2018 г.
- Попълване на свободните места ще се извърши в срок до 15.09.2018 г.
-Място и време за подаване на документите от родителите, за участие в класиране за първи клас:
- етаж 2-ри, стая № 202 /канцелария/
- всеки работен ден - от 8.00 ч. до 18.00 ч.

 

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА
В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА
ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 ГОДИНА

 

1. ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:
1.1. Срок на подаване: 09.10.2017 г. – 01.06.2018 г. (вкл.)
1.2. Място на подаване: ОУ „Бачо Киро“, етаж втори,
кабинет 205 (зам. - директори)
1.3. Работно време за прием на документи:
- сутрин  8.30 -13.00 ч.
- следобяд  14.00 – 17.00 ч.

2. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ И ЗАПИСАНЕ НА ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:
2.1. Заявление- декларация  (по образец на училището);
2.2. Копие на Удостоверение за раждане на детето;
2.3. Оригинал на Удостоверение за раждане на детето / за сверка/;
2.4. Декларация (по образец на училището) за децата, които в учебната 
2018/ 2019 г. навършват 5 год. възраст.


3. ОБЯВЯВАНЕ НА ОСТАНАЛИТЕ СЛЕД 01.06.2018 Г. СВОБОДНИ МЕСТА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И ПОПЪЛВАНЕТО ИМ В СРОК ДО 15.09.2018 Г.
- 04. 06.2018 г., 17.00 часа - на входа  и в сайта на училището.


4. РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:
- началото на м. септември 2018 г.- покана за родителката среща чрез телефонно обаждане от учителя на групата.

5. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:


Съгласно чл. 12 от Правилника за дейността на ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново: В подготвителните групи се приемат деца, навършващи 5 и 6 години в годината, в която постъпват за обучение, със Заявление–декларация на родителите и копие от удостоверението за раждане на детето. Верността на данните се удостоверява с представяне на оригинално удостоверение за раждане. Данните от двата документа са под защита на ЗЗЛИ.