Правилник

7.10.2016 г. 10:46:45


ПРАВИЛНИК
ЗА ДЕЙНОСТТА НА
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БАЧО КИРО”
ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

 

август 2016г.

Правилникът е окончателно приет на 01.09.2016г. на заседание на ПС на училището с протоколно решение №11/01.09.2016г.

Глава Първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящият Правилник за дейността на Основно училище „Бачо Киро” град Велико Търново е приет на основание чл.263, ал.1, т.2 от Закона за училищното и предучилищното образование от Педагогическия съвет на училището на 26.07.2016г., влиза в сила от 01.08.2016г. и урежда цялостната дейност на ОУ „Бачо Киро град Велико Търново.
Чл. 2. Правилникът за дейността на училището е приет в съответствие с нормите на Закона за училищното и предучилищното образование, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и подзаконовите нормативни актове по тяхното приложение, Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване и Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена. При наличие на колизия между предвидените в закон, акт на министерски съвет или министър норми, регулиращи дейността, предмет на уредба от настоящия правилник и нормите на последния, се прилагат задължителните текстове на закона и подзаконовите актове по приложението му. 
Чл. 3. Правилникът конкретизира обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на предучилищно и училищно образование, както и с устройството, функциите, организацията и управлението на училището като институция в системата на предучилищното и училищното образование.
Чл. 4. Настоящият правилник има за цел да осигури повишаване качеството на обучението, подобряване организацията на учебния процес и регулиране на отношенията между всички участници в образователния процес - децата, учениците, учителите, директорите, другите педагогически специалисти, както и родителите, и да подпомогне организацията на работата в училището.
Чл. 5. Правилникът е задължителен за всички участниците в образователния процес - децата, учениците, учителите, директора и другите педагогически специалисти в ОУ „Бачо Киро“ град Велико Търново, както и за родителите.
Чл. 6. Правилникът за дейността на училището е в сила от 01.08.2016г. и важи до неговата отмяна.


Глава  Втора
ПРИЕМ В УЧИЛИЩЕТО

Чл. 7. /1/. Училището приема за обучение деца на родители, живущи в град Велико Търново, околните селища и чужди граждани пребиваващи законно на територията на Република България, като не допуска дискриминация, основаваща се на пол, народност, етническа принадлежност и религия.
         /2/. Подборът за записване на учениците в първи клас се извършва на основата на равностойни по степен критерии, всеки от които носи по една точка, както следва:
1. Деца, живущи в принадлежащия район на училището (удостоверява се с декларация на родителя). Списъкът на улиците и районите, обхващащи принадлежащата територия на училището се определя с решение на педагогическия съвет  съобразно утвърдения опит и традициите на ОУ „Бачо Киро”. След като бъде приет от педагогическия съвет, списъкът с улиците и районите определящ „принадлежащия район” на училището, става неразделна част от Правилника за дейността на училището и документацията по организиране приема и записването на децата в първи клас.
         2. Деца със специални образователни потребности и с изявени способности (удостоверява се с приложени документи).
         3. Деца, чиито братя и сестри понастоящем са ученици са в ОУ „Бачо Киро” в първи – шести клас включително през учебната година в която се извършва процедурата по прием на документите за първи клас (удостоверява се с декларация на родителя).
Чл. 8. Децата, завършили подготвителна група в ОУ „Бачо Киро”, се записват в първи клас със заповед на директора по списък директно от книгата за подлежащи на училището и/или от електронната система АДМИН ПРО.
Чл. 9. Деца на шест години се приемат в първи клас, ако няма кандидати, подлежащи на обучение навършили и/или навършващи седем години в рамките на текущата календарна година. Приемането им се извършва срещу представена от родителите декларация.
Чл. 10. При равни други условия предимство за записване за ученици на училището имат тези деца, чиито заявления са с по-преден входящ номер.
Чл. 11. При постъпване в училището не се полагат предварителни изпити под каквато и да е форма.
Чл. 12. За записване в училище родителите на бъдещите първокласници подават заявление – декларация по образец на училището, копие на удостоверение за раждане на детето и удостоверение за завършена подготвителна група. За децата, които не са завършили подготвителна група, родителят подава декларация. Верността на данните се удостоверява с представяне на оригинално удостоверение за раждане. Данните от двата документа са под защита на ЗЗЛИ.
Чл. 13. В подготвителните групи се приемат деца, навършващи 5 и 6 години в годината, в която постъпват за обучение, със заявление – декларация на родителите и копие от удостоверението за раждане на детето. Верността на данните се удостоверява с представяне на оригинално удостоверение за раждане. Данните от двата документа са под защита на ЗЗЛИ.
Чл. 14. /1/. Условията и редът за приемане и преместване на учениците от І до VІІ клас се определят с държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование. В края на всяка учебна година училището обявява свободните места по класове, съобразно двата учебни плана - за начален и прогимназиален етап;
         /2/. Приемането на ученици за новата учебна година става в зависимост от обявените свободни места;
         /3/. Приемането на нови ученици през годината се осъществява в зависимост от свободните места и изучавания чужд език.
         /4/. Приемът на ученици ІІ – VІІ клас се осъществява чрез: Заявление до директора; Удостоверение за преместване от предходното училище; Ученическа книжка.

Глава трета
УСТРОЙСТВО  И  ОРГАНИЗАЦИЯ
НА ОБУЧЕНИЕТО УЧИЛИЩЕТО.
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ. ОЦЕНЯВАНЕ

Чл.15. /1/. Основно училище „Бачо Киро”, гр. Велико Търново (наричано по-нататък ”училището”) осигурява общо образование по смисъла на чл.74, ал.1 от ЗПУО чрез обучение за придобиване на общообразователната и разширената подготовка, завършване на клас и придобиване на основно образование, осъществявано в два етапа - начален /I - IV клас/ и прогимназиален /V - VII клас/;
          /2/. Към училището работят две подготвителни групи като форма на предучилищно образование, което е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето,
          /3/. Задължителното предучилищно и училищно образование в ОУ „Бачо Киро“ е безплатно за децата и учениците.
Чл.16. В училището се прилага учебен план, изработен в съответствие с глава VI, раздел III от Закона за училищното и предучилищното образование и глава IV от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, който съдържа седмичния брой часове по учебни предмети, утвърден по паралелки за всяка учебна година. Учебният план се приема от педагогическия съвет в съответствие с държавния образователен стандарт и се утвърждава със заповед на директора, като не може да се променя през учебната година.
Чл. 17. Образованието в училище има светски характер. Изучаване на религии се извършва във факултативни учебни часове и СИП по Религия и/или кръжоци.(I - IV клас), след предварително попълнено заявление от родител на ученика.
Чл. 18. Обучението и възпитанието на учениците в училището се извършва на книжовен български език.
Чл. 19. На учениците, завършили успешно учебната година, училището издава следните документи:
           19.1. Удостоверение за завършен I клас;
           19.2. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование - за IV клас;
           19.3. Удостоверение /Свидетелство/ за завършено основно образование след  VІІ-ми клас;
           19.4. Свидетелство за завършен клас, в т.ч. и след завършен VІІ-ми клас се издава при поискване от родителя на ученика;
            19.5. При останалите случаи успешното завършване на учебната година се удостоверява с ученическата книжка.
            19.6. На децата, завършили подготвителната група, се издава удостоверение.
          Чл. 20. Учениците, завършили успешно учебната година се записват административно в по-горен клас за следващата учебна година от класния ръководител в книгата за подлежащи на задължително обучение ученици.
Чл. 21. Учениците, завършили седми клас в училището, продължават обучението си в други училища, съгласно нормативната уредба на МОН.   
Чл. 22 /1/. Училищното обучение се организира в последователни класове, номерирани във възходящ ред с римски цифри. Продължителността на обучение в един клас е една учебна година.
          /2/. Подготвителните групи се номерират във възходящ ред с арабски цифри.
Чл. 23. /1/. В зависимост от броя на приетите ученици, класовете се разделят на паралелки. Паралелките от един клас се обозначават с буквите на българската азбука, които се поставят след номера на класа.
         /2/. Паралелката може да се дели на групи при обучението по чужд език, домашна техника и икономика и труд и техника в V – VІІ клас и по информационни технологии – V - VІІ клас;
         /3/. Групите по ЗИП се формират по паралелки от съответния клас.
         /4/. Групите по СИП се формират по паралелки или като сборни от паралелки и /или от различните класове;
         /5/. Разпределението на учениците по паралелки и децата от подготвителните групи се извършва от заместник-директора за съответния образователен етап.
   /6/. Надвишаването на броя на учениците в паралелките с до 10%, съгласно приложението на НАРЕДБА №7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, се извършва с решение на Педагогическия съвет на училището.
Чл. 24 /1/. Преместване на ученик от една паралелка в друга на същия випуск, се извършва по ред и механизъм,  които включват:
         1.1. Депозиране на писмено заявление  до директора на училището, съдържащо ясно и мотивирано обосноваване на причините и аргументите, поради които се иска преместване на ученика (ученичката) от една в друга паралелка и
         1.2.  Наличие на някоя от посочените по-долу причини:
  - Необходимост от промяна на обкръжаващата ученика училищна  среда;
  - Развитие индивидуалните таланти на детето;
  -Други ситуации, непредвидени по-горе, но крайно належащи за преместването на ученика.
  /2/. Преместване се допуска при наличие на свободни места в другите паралелки на випуска и когато преместването не нарушава общия баланс и пълняемост на останалите паралелки и групите по Чужд език, Информационни технологии  и  Домашна техника и икономика от випуска.
/3/. Заявлението за преместване на ученика са внася за разглеждане на заседание на Педагогически съвет на училището, който, след обсъждане на причините и мотивите, с които се аргументира преместването, взема  съответното решение за преместване или недопускане преместването.
       /4/. Преместване на ученика се извършва след решението на Педагогическия съвет и с изрична заповед на Директора на училището, като промяната се отразява в Обр.1 на училището след съответни корекции в електронната система АДМИН и съгласуване с Регионалното управление на образованието - Велико  Търново.
      Чл. 25. /1/. Учебната година е с продължителност 12 месеца, включва учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове, както и ваканции. Учебните срокове и тяхната продължителност, продължителността на учебната седмица, продължителността на учебните часове, както и ваканциите се определят с държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование.
/2/. За всяка учебна година министърът на образованието и науката определя със заповед:
1. началото и края на ваканциите с изключение на лятната;
2. неучебните дни;
3. началото и края на втория учебен срок.
/3/. Учебната година започва с общо училищно тържество на 15 септември. В случай че 15 септември е почивен ден, тя започва на първия следващ работен ден.
Чл. 26. В събота и неделя могат да се организират излети, походи, състезания, съгласно годишния план на училището и плана за организиране на обучението по физическо възпитание и спорт – модул “Туризъм”.
Чл. 27 /1/. Организацията на учебния ден е полудневна и целодневна
         /2/. Полудневната организация се осъществява на две смени и включва от 4 до 7 задължителни учебни часа, вкл. и ЧК;
         /3/. Учебните смени се променят през ІІ учебен срок.
         /4/. Часовете по ЗИП ІІ – VІIкл. се включват в седмичното разписание.
         /5/. Часовете по ИУЧ  І и V кл. се включват в седмичното разписание;
         /6/. Часовете по СИП І – VІІ кл. и по ФУЧ І и V кл. се провеждат след или преди учебните часове за деня.
         /7/. Обучението по допълнителния час по ФВС /модул/ се провежда в обратната смяна на учебните занятия.
         /8/. Заниманията под формата на извънкласни и извънучилищни дейности се осъществяват след съгласуване между родителите и представителите на съответните институции и клубове.
         /9/. При липса на други възможности учениците могат да отсъстват от часовете за организиран отдих и спорт или от часовете за дейности по интереси до два учебни часа през деня или два дни в седмицата от часовете на целодневна организация на учебния ден при подадена декларация от родителя или настойника на ученика.
        /10/. С решение на ПС в училището могат да се разкриват и функционират различни кръжочни форми за извънкласни дейности и области по всички КОО от учебния план на училището за съответния етап, както и по предмети и области извън КОО на съответния учебен план, непротиворечащи на основните принципи на образованието в РБ. Организацията на този вид учебни занятия се извършва на основата на общите правила за организиране на учебния процес и включват: Годишно разпределение на темите на преподавания учебен материал; График за провеждането на кръжочните форми; Списък на учениците и отчетна форма за присъствие и отсъствие на обучаемите; Отчетна справка за взетите лекторски часове.
/11/. Осъществяването и организирането на екскурзии с учебна цел, провеждане на зимни и летни лагери, участия в състезания и изяви на учениците в и извън гр. В. Търново се планира и осъществява съгласно „Стандартна процедура” приета с решение № 2 по т.4 /08.09.2015г. на  ПС на училището и е неразделна част от настоящия правилник.
       Чл. 28. Учебното съдържание в училището има общообразователен характер.
Чл. 29. С решение на педагогическия съвет за учениците, които отговарят на условията на чл.106 от Закона за предучилищното и училищното образование, могат да се прилагат освен дневната и следните форми на обучение: индивидуална; самостоятелна, дистанционна и комбинирана. Различните форми на обучение са конкретизирани в Раздел 6 на Закона за предучилищно и училищно образование.
       Чл. 30 /1/. Организацията на обучението в дневна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна и комбинирана форма на обучение, както и условията и редът за преминаване от една форма на обучение в друга се уреждат с държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование.
       /2/. Оценяването в различните форми на обучение се извършва при условията и по реда на държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.
Чл.31. Оценяването е процес на установяване и измерване на постигнатите резултати от обучението и нивото на подготвеност на учениците за бъдещата им реализация, който се осъществява в съответствие с Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване. Оценяването се извършва в процеса на обучение, в края на клас или етап от степен на образование и при завършване на степен на образование.
Чл. 32 /1/ В зависимост от организацията и обхвата си оценяването в процеса на училищното обучение може да е:
             1. национално – обхваща ученици от един клас в цялата страна;
             2. регионално – обхваща ученици от един клас в рамките на една или няколко области;
             3. училищно – обхваща ученици от един клас в рамките на отделно училище;
             4. групово – обхваща част или всички ученици от една или повече паралелки;
             5. индивидуално – за отделен ученик.
/2/. В края на ІV и VІІ се провежда национално външно оценяване за установяване степента на постигане на компетентностите за съответния етап, определени с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка.
         /3/.  Оценката съдържа качествен и количествен показател. Оценките, които може да се поставят, са "отличен (6)", "много добър (5)", "добър (4)", "среден (3)", "слаб (2)".
/4/. На учениците от I до III клас включително не се поставят количествени оценки.
Чл. 33. Контролните, класни работи и други форми на писмена проверка  се провеждат по график, изготвен по предложение на учителите и утвърден от директора и/или заместник-директора за съответния етап.
Чл. 34 /1/. В един учебен ден може да се проведе само една писмена проверка в класа, а за седмицата не повече от две.
         /2/. Равнището на знанията, уменията и компетенциите на учениците се оценяват от учителя. Оценката се вписва в дневника, в електронния дневник и ученическата книжка след мотивирано становище на учителя;
         /3/. При използване на нетрадиционни технологии или техники, оценките се приравняват към действащата шестобална система.
Чл. 35 /1/. Срочните оценки се оформят по преценка на учителя в съответствие с минималния задължителен брой текущи оценки за съответния срок, регламентирани от Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване
          /2/. Учителят осъществява през целия срок ритмичност в изпитванията.
          Чл. 36 /1/. Провеждането на поправителните изпити се извършва по график, съставен от заместник-директора по информация на класните ръководители и се утвърждава от директора;
          /2/. Преди провеждането на изпита учителите провеждат консултации по съответния предмет;
          /3/. За резултата от поправителните изпити се съставя протокол, който се предава на заместник-директора заедно с протокола за провеждане на изпита, които се съхраняват в отделна папка.
Чл. 37. В началото на учебната година заместник-директора изготвя график за консултации на учениците по отделните учебни предмети, както и график за консултиране на родителите.
         Чл. 38 /1/. Към училището функционират: здравен кабинет с медицински специалист;  библиотека; бюфет; стол.
         /2/. Учениците ползват техните услуги по време на междучасията и в извънучебно време.


Глава Четвърта

ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ,
НАКАЗАНИЯ И НАГРАДИ НА УЧЕНИЦИТЕ

Чл.39. Децата, съответно учениците имат следните права:
        1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;
        2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;
        3. да избират профила и професията;
        4. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;
        5. да получават библиотечно-информационно обслужване;
        6. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;
        7. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
        8. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или професия;
        9. да участват в проектни дейности;
        10. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове;
       11. да избират и да бъдат избирани да участват във формите на ученическо самоуправление (ученически парламент) за да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност;
       12. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;
       13. да бъдат поощрявани с морални и материални награди.
       14.ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в
следните случаи:
- по медицински причини – при представяне на медицински документ и след
писмено потвърждение от родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето;
-поради наложително участие в друга дейност – при представяне на документ
от спортния клуб, в който членува, от организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, и след писмено потвърждение от родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето;
- до 3 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз
основа на писмена молба от родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето;
- до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз
        основа на решение на педагогическия съвет.
Чл. 40 /1/. Децата, съответно учениците следните задължения:
       1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;
       2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;
       3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;
       4. да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник, а именно:
       - момичетата да не се явяват в училище с неприлично облекло (дрехи, непокриващи талията и позволяващи да се вижда бельото, къси панталони, дълбоки деколтета), с тежък грим и екстравагантни прически;
       - момчетата да не се явяват в училище с разкъсани дънки и дрехи, екстравагантни прически;
       - да не се явяват с опасни обувки (маратонки с колелца , бутонки с шипове и други);
      - да нямат пиърсинг по части от лицето – устни, нос, вежди и др.;
        5. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества;
        6. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
        7. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него и при поискване да я представят;
        8. да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти ученическата си книжка и бележника за кореспонденция;
        9.  да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;
        10. да спазват правилника за дейността на институцията;
        11. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;
         12. да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове
         13. да не консумират храна и да не дъвчат дъвка в час;
         14. да не стоят в учебните часове с шапка;
         15. да опазват и поддържат материално-техническата база на училището в добро състояние при пълно спазване на определените санитарно-хигиенни и противопожарни норми;
         16. да се явяват в училище 10 минути преди началото на учебните занятия;
         17. да спазват указанията на охраната при нормална и екстремна обстановка в сградата и в района на училището и да поддържат със служителите от охраната строго официални служебни отношения;
         18. да заемат мястото си в кабинета и да се подготвят за работа след биенето на първия звънец (закъснение до 15 минути за всеки учебен час се отбелязва с 1/3 неизвинено отсъствие в предвидената за това графа в дневника на класа); да не напускат района на училището по време на учебен час и междучасия без разрешение  на административното ръководство (при отсъствие на учител, класен ръководител);
         19. да спазват нормите за ползване на физкултурните салони (установени в отделен правилник или Заповед на Директора на училището); да влизат с подходящ екип в часовете по ФВС (при 3/три/ явявания без екип за срок се регистрира 1/едно/ неизвинено отсъствие и всяко следващо явяване без екип се регистрира като неизвинено отсъствие);
         20. да опазват дневника на класа;
         21. да пазят училищното имущество. Родителите на ученик, който повреди училищното имущество, отстраняват повредата или заплащат същата в седемдневен срок от датата на констативния протокол (изготвя се от счетоводител, домакин и АСД). Ако повредата е направена умишлено, на ученика се налага и наказание;
         22. да изпълняват полагащото се дежурство в клас;
         23. да изпълняват указанията на учителите при извънучилищни мероприятия;
         24. да не въвеждат външни лица в  сградата на училището;
         25. да не участват в политически мероприятия и организации до навършване на пълнолетие;
         26. да не организира и осъществява политическа и религиозна пропаганда в училище;
         27. да не възпрепятстват учителите и служителите на ОУ” Бачо Киро” при изпълнение на служебните им задължения;
         28. да не посещават обществени места в учебно време без придружител, съгласно изискванията на Закона за закрила на детето;
         29. да не използват нечестни начини за повишаване на успеха и извиняване на отсъствия;
         30. да не демонстрират прояви на интимна близост в сградата, в района на училището и по време на час;
         31. да не посещават избирателно часовете, когато имат медицински документ за освобождаване от учебни занятия по здравословни причини.                    
          /2/. За системни нарушения на задълженията се уведомяват родителите на ученика.
         Чл. 41 /1/. За неизпълнение на задълженията, определени в Закона за предучилищното и училищното образование, в нормативните актове по неговото прилагане и в правилника за дейността на училището, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците може да се налагат следните санкции: забележка, преместване в друга паралелка в същото училище, предупреждение за преместване в друго училище, преместване в друго училище, преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение.
/2/ Санкциите се налагат както следва:
         2.1. „Забележка”
        1. за над 5 неизвинени отсъствия;
        2. регистрирани над 5 забележки в дневника относно несериозно поведение и отношение в процеса на обучение;
        3. системно явяване без учебни помагала и домашни работи;
        4. внасяне на предмети и вещества, опасни за здравето и живота на учениците и служителите;
        5. хвърляне на предмети, неприлични жестове, викове и други  противо -обществени прояви и нарушения на правно-етичните норми;
        6. пързаляне по парапети, надвесване от прозорци, опасни игри със снежни топки, хазарт и други игри и прояви, застрашаващи живота и здравето на учениците и гражданите в района на училището;
         7. поведение, което е в нарушение на установения ред при провеждане на екскурзии с учебна цел и лагери;
         8. при други нарушения на задълженията по настоящия правилник.
         2.2. „Преместване в друга паралелка в същото училище“, при ограниченията на чл.200 от Закона за предучилищното и училищното образование:
1. при регистрирани над 7 забележки в дневника;
2. при повторни нарушения по чл.41, т.2.1.;
        2.3. „Предупреждение за преместване в друго училище“, при ограниченията на чл.200 от ЗПУО:
            1. за над 10 неизвинени отсъствия;
            2. рушене на училищната материално-техническа база и унищожаване на учебната документация;
            3. системно и съзнателно нарушаване на дисциплината в процеса на обучение;
            4. умишлени действия, застрашаващи живота и здравето на ученици, учители и служители на ОУ” Бачо Киро”;
            5. при кражба или умишлено увреждане на лично имущество на ученици, учители и други служители на ОУ ” Бачо Киро”;
            6. за следващо нарушение при наличие на санкция за нарушение по чл.41, т.2.2.
         2.4. „Преместване в друго училище“, при ограниченията на чл.200 от Закона за предучилищното и училищното образование:
           1. за следващо нарушение при наличие на санкция по чл. 41, т.2.3;
    2. допуснал над 15 неизвинени отсъствия;
           3. системно нарушаване на ПВР на училището;
           4. употреба на алкохол и наркотични вещества в училището – сграда или двор;
           5. за упражняване на тежко физическо или психическо насилие;
           6. за умишлено нанесени сериозни щети на училищно имущество.
         2.5. Санкцията "Преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" се прилага за ученици, навършили 16-годишна възраст, когато наложените вече санкции не са дали резултат.
      Чл. 42 /1/. Отстраняване на ученик от учебни занятия може да бъде извършено:
       - Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го отстрани до края на учебния час с регистриране на неизвинено отсъствие. Ученик, отстранен от учебен час, е длъжен да стои за начален етап – в коридора до съответната класна стая, а за прогимназиален  етап   – при педагогически съветник или при учител, свободен от учебен час – в ресурсния кабинет.
       - Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес. В тези случаи ученикът се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му.
      /2/. Веднага след приключването на учебния час или след отстраняването на ученика от училище се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение и се уведомява родителят за причината за отстраняване на ученика чрез вписване на забележка в ученическата книжка.
       Чл. 43 /1/. Санкциите са срочни и се налагат със заповед на директора на училището.
      /2/. Когато санкциите "преместване в друга паралелка в същото училище", "предупреждение за преместване в друго училище", "преместване в друго училище" и "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.
      /3/. Санкциите "забележка" и "преместване в друга паралелка в същото училище" се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител, а всички останали санкции – със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.
      /4/. Класният ръководител е длъжен да уведоми родителя (настойника) на ученика за извършеното нарушение преди налагането на наказание и за поставената оценка за поведение на ученика.
      Чл. 44. Откриването на процедура по налагане на санкции и провеждането и се извършват по реда на чл.204 и сл. от З за предучилищното и училищното образование.      
       Чл.45 /1/. За отличен успех, за научни и практически постижения в определена образователна област, за успешно представяне в състезания, конкурси, олимпиади, научни конференции (на училищно, регионално и национално равнище) учениците се награждават с:
              1. похвала от директора на училището и Педагогическия съвет;
              2. книги и други предмети;
              3. похвална грамота;
              4. други награди за изяви и постижения.
             /2/. Педагогическият съвет предлага за награждаване учениците пред директора по предложение на класния ръководител.

 

Глава Пета

РОДИТЕЛИ

       Чл. 45 /1/. Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на детето или ученика го прави необходимо.
      /2/. Средство за постоянна връзка между училището и родителя е бележникът за кореспонденция.
      /3/. Средство за връзка със семейството на ученика може да бъде и електронната поща на един от родителите, както и електронният дневник на паралелката.
     Чл. 46. Родителите имат следните права:
      1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата в училището и за приобщаването им към общността;
      2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
      3. да се запознаят с училищния учебен план;
      4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика;
      5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с личностното развитие на децата им;
      6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на училището;
      7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището.
      Чл. 47.  Родителите имат следните задължения:
      1. да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно образование и на ученика в училище, като уведомяват своевременно училището в случаите на отсъствие на детето или ученика;
      2. да запишат при условията на чл. 12 на ЗПУО детето в първи клас или ученика в училище в случаите на преместване в друго населено място или училище;
      3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищната среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила;
      4. да спазват правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му от страна на детето и ученика;
      5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;
      6. да участват в родителските срещи;
      7. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време.

 


Глава Шеста

ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ИМУЩЕСТВОТО В ОУ „БАЧО КИРО”

Чл. 48 /1/. Цялата материална база се инвентаризира и се завежда под номер в инвентарната книга от материално отговорното лице.
       /2/. Инвентарът се зачислява на учители и служители от домакина срещу подпис в специален картон.
/3/. Със заповед на директора всяка година се извършва инвентаризация на училищното имущество от комисия в определен срок.
       Чл. 49 /1/. Учениците, щатният персонал и външните лица възстановяват нанесените имуществени вреди в 7-дневен срок.
        /2/. За срочното възстановяване на материалните щети отговарят класните ръководители на виновните ученици.
        Чл. 50. На целия щатен персонал е забранено тютюнопушенето, употребата на наркотични и упойващи вещества, употребата на алкохол в сградата на училището и в прилежащия му терен.
        Чл. 51. Помощният персонал извършва почистване на училището и района около него, както следва:
- приготвяне на дезинфекционен разтвор - всеки понеделник;
- забърсване на коридори и стълбища - в голямото междучасие на I и II смяна;
- почистване на класни стаи, кабинети и салони - след учебните занятия за всяка смяна;
- почистване на двора, физкултурните игрища и тротоарите – сутрин и след края на последния учебен час;
- почистване на прозорците - периодично, най-малко 2 пъти в годината.
        Чл. 52 /1/. Учителите, работниците и служителите са длъжни да  съхраняват и пазят повереното им имущество и техника.
         /2/. Учителите, работниците и служителите са длъжни да спазват правилата за реда и начина за използване на техническите средства и съоръжения.
         /3/. Учителите, работниците и служителите не могат да изнасят извън територията на училището всякакъв вид техника, документи или материали, освен след уведомяване  и получаване на разрешение от директора. Учителите, работниците и служителите могат да изнасят извън територията на училището поверените им персонални преносими компютри.
/4/ Учителите, работниците и служителите са длъжни да спазват правилата за противопожарна охрана.
       Чл. 53. Учителите, работниците и служителите са длъжни да ползват работните помещения според тяхното предназначение.


Глава Седма

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ В ОУ "БАЧО КИРО"

           Чл. 54 /1/. Пропускателния режим в училището се осъществява от портиери и видеоконтрол, осъществяван от 16 камери и записващо устройство и произтичат от „Правилата за осигуряване на реда, сигурността и пропусквателния режим в ОУ „Бачо Киро” гр. Велико Търново”, приети от ПС на училището на 24.02.2015г. с Протокол № 6, т.2, Решение №1.
           /2/. Работното време на длъжностните лица, отговарящи за пропускателния режим, се определя със заповед на директора на училището.
   /3/. Физическата охрана се грижи за опазване на имуществото на училището, живота и здравето на обучаващите се в него деца и работещите в него учители, служители и помощен персонал.
   /4/. Физическата охрана води видеонаблюдението с поверената му СОТ, съдейства за преодоляване на възникнали проблеми и докладва на директора и/или дежурният заместник-директор, дежурния главен учител  за настъпили събития, провинения на ученици и загубено имущество.
  /5/. Физическата охрана осигурява пропускателния режим в училището.
/6/. Физическата охрана, дежурните зам.-директори, дежурните главни учители и учители, имат право да откажат достъп до училището на лица, които нарушават реда в училище или са в неадекватно състояние.
        Чл. 55 /1/. Всички външни лица, които влизат в сградата на училището, са длъжни да удостоверят самоличността си с документ при поискване от  физическата охрана на училището. При отказ да направят това, те не се допускат в училището.
        /2/. В ОУ "Бачо Киро" се води и поддържа Книга за пропускателния режим в ОУ "Бачо Киро". Външните лица се допускат в сградата на училището само след писмено регистриране в Книгата за пропускателния режим в ОУ "Бачо Киро", след вписване на следните индивидуализиращи ги данни: трите имена на посетителя, началният и крайният час на посещението, името на лицето, което посещават.
        /3/. Контролът по спазването на пропускателния режим се осъществява от директора. Директорът на училището има право със заповед да утвърди детайлизирани правила за достъп до определени работни помещения. Директорът на училището чрез заповед определя длъжностните лица, задълженията и отговорностите им относно пропускателния режим в ОУ „Бачо Киро”.
        /4/. Родителите, които посрещат децата си, ги изчакват, както следва:
  - при неблагоприятни атмосферно-метеорологични условия: във фоайето на училището;
- при благоприятни атмосферно-метеорологични условия - в двора на училището.
        Чл. 56 /1/. Учениците влизат в сградата на училището, както следва:
- Подготвителни групи и I клас - през южния вход;
       - II - IV клас - през югозападния вход;
       - V - VII клас - през югозападния вход;
       /2/. Когато учениците ползват стола, здравната служба и библиотеката, влизат през южния вход.
       Чл. 57. Движението по етажите и стълбищата се извършва съобразно предварително разработена за целта схема.
       Чл. 58. При екстремни ситуации се използват всички входове и стълбища, съгласно изработения план за евакуация.
      


Глава Осма

ЗАБРАНА ЗА РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ
НА ПОВЕРИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ

           Чл. 59 /1/. Педагогическия персонал, работниците и служителите в училището нямат право да разпространяват под каквато и да е форма и пред когото и да е факти и сведения, които представляват служебна или фирмена тайна и са узнати от тях при или по повод изпълнението на техните трудови задължения.
   /2/ Всеки служител попълва специално изготвена декларация за конфиденциалност по смисъла на т.1, която се съхранява в личното дело на всеки служител, работник или учител.
   /3/ Списъкът на фактите и сведенията, които представляват служебна или фирмена тайна, се определя от директора по специален ред.

Глава Девета

КОМИСИИ

         Чл. 60. В ОУ „Бачо Киро”функционират следните комисии и се осъществяват следните дейности:
1. Комисия по диференцираното заплащане – председател Вл. Николов, членове М. Велчева, Е.Чергиланова, Нели Дончева, Пенка Моллова, Г. Божкова, В. Найденова, И. Иванов, Н.Дончева.
2. Председател на МО /методическо обединение/ на началните учители и възпитатели в НЕ – В. Найденова
3. Председатели МО /методически обединения/ в ПЕ.
- БЕЛ, история и цивилизация – М.Чешмеджиева;
- Математика, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, биология и здравно образование, география и икономика-И. Гайдарова;
- Чужди езици - Н.Йорданова;
- Физическо възпитание и спорт, изобразително изкуство, музика, технологии – Н. Дончева.
4. Летописна книга – В.Михайлова, Д. Стефанова, Св. Симеонова.
5. Изготвяне на седмично разписание и представяне за одобрение от РЗИ – М. Велчева, П. Моллова, Е. Чергиланова, Г.Божкова и П. Стефанова медицинско лице.
6.  Комисия за подготовка на информационни масиви и   статистика – Д. Иванова и Д. Стоянова.
7. Комисия за борба с противообществени прояви и Координационен съвет за справяне с училищния тормоз – председател: М. Велчева, секретар: Д. Стоянова, членове: Т.Попова, С. Ганева, А. Дончев от 7б кл., Д. Чернева 6г кл., Гр. Георгиева от УС на УН.
8. Комисия за безопасност на движенето по пътищата – Г. Василев, А. Христова, Д.Пенкова.
9. Комисия за здравно образование и възпитание – председател: А. Димитрова, П. Стефанова, В. Колева.
10. Протоколна книга  от заседания на ПС и протоколи от ОС – Р. Събева, Н. Николова, М. Чешмеджиева, В. Михайлова.
11. Комисия /комитет/ по безопасни условия на възпитание, обучение и труд – председател: М.Велчева, Г. Илчева, М. Цанева, Г. Божкова.
12.Нещатен щаб за действия при бедствия, аварии, катастрофи и ликвидиране на пожари – Елеонора Чергиланова, Ив.Иванов, Д. Иванова, Е. Тодоров.
13. Изготвяне на календарен план за историческите и християнски празници – Ив.Стефанова, Н. Николова, Св. Тонкова, Д. Пенкова.
14.  Комисия за подготовка на училищни тържества – М. Чешмеджиева, В. Михайлова, Д.Сутрова, Ив. Стефанова, Г. Начева, В. Стоилова, Н. Дончева, Е.Тодоров, Н.Тодоров, И. Иванов.
15. Поддръжка на официален сайт, ЕД и ЕМК – Н.Дончева, Н. Тодоров, Д. Стоянова.
16. Връзки с институции и други дейности: директор, зам.- директори, педагогически съветник.
17. Комисия за национални и международни програми и проекти – М. Велчева, Е. Чергиланова, В.Найденова, Н. Дончева, А.Димитрова, Д. Стоянова, Д. Иванова Н. Тодоров.
18. Комисия по даренията – М. Велчева- председател, членове Д. Иванова и Ив. Мешеков.
19. Етична комисия – Сл. Вълчева, П. Трендафилова, К.Стойчева, Ст. Недева.


Глава Десета
УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО
            Чл. 61. Училището се управлява от директор и заместник-директори по учебната дейност: за І – ІV клас /начален етап/ и V – VІІ клас /прогимназиален етап/.
            Чл. 62 /1/. Длъжностните характеристики на зам.-директорите се актуализират ежегодно и се утвърждават от директора;
           /2/. При отсъствие на директора до 30 /тридесет/ дни със заповед определя за заместник един от заместник-директорите, а при отсъствие за повече от 30 /тридесет/ дни негов заместник се определя със заповед на началника на РУО /Регионално управление на образованието/, гр. В. Търново.
          Чл. 63 /1/. Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в училището е педагогическият съвет.
           /2/. Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти и заместник-директорите без норма на преподавателска работа. Директорът на училището е председател на педагогическия съвет.
           Чл. 64. Училищното настоятелство е независимо доброволно сдружение за подпомагане дейността на училището, създадено като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и организира дейността си при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с разпоредбите на Закона за предучилищно и училищно образование, на устава или на учредителния си акт.
          Чл. 65. Общественият съвет към училището е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му и действа съобразно глава 14 на ЗПУО.
          Чл. 66 /1/. Училището е общинско.
          /2/. Общината предоставя материалната база на училището за ползване, стопанисване, разпореждане и управление;
           Чл. 67 /1/. Дейността на училището се финансира със средства от държавния бюджет, бюджета на община Велико Търново, европейски фондове и програми и други източници.
           /2/. Директорът на училището и главния счетоводител разработват проект за бюджет на основата на наредбата за ДБ, който се съгласува с училищната комисия по бюджет и финанси, ПС и УН и се  утвърждава от кмета на общината.
           /3/. Директорът се грижи за целесъобразното изразходване на бюджета въз основа на действащата нормативна база, отчитайки целесъобразността на направените разходи и съобразявайки се с действащите правила за ВФК и ЗСФУК.
         /4/. На основата на действащата нормативна база, превантивният контрол по целесъобразното изразходване на бюджета се осъществя от главния счетоводител на училището.
          Чл. 67. Училището формира собствени приходи от: дарения от юридически и физически лица; дарения от училищното настоятелство; разработване на проекти по програми на МОН -  НП „На училище без отсъствия” Мярка „Без свободен час” ; НП „С грижа за всеки ученик”; НП „Информационни и комуникационни технологии в училище”;  НП „Модернизация на материалната база в училище”; НП „УСПЕХ”; НП „Еразъм+”.

Глава Единадесета
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този правилник влиза в сила от 01.08.2016г. и отменя действието на досега действащия Правилник за дейността на ОУ „Бачо Киро”
§ 2. Класните ръководители запознават учениците и родителите с този правилник в първия за новата учебна година час на класа и на първата родителска среща.
& 3. Директорът запознава педагогическия персонал с този правилник в петдневен срок след влизането му в сила, което запозналото се лице удостоверява с подписа си.
§ 4. Заместник-директорите запознават непедагогическият персонал с този правилник в десетдневен срок след влизането му в сила, което запозналото се лице удостоверява с подписа си.
§ 5. За неуредените с този правилник въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и утвърдените от работодателя вътрешни актове в ОУ "Бачо Киро".
§ 6. Екземпляр от Правилника за дейността на ОУ „Бачо Киро” е на в разположение в канцеларията, библиотеката и учителската стая.

 

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

 

Г Л А В А   П Ъ Р В А

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С този правилник се урежда организацията на труда в Основно училище “Бачо Киро”гр. Велико Търново.
Чл.2. Правилникът конкретизира правата и задълженията на работниците и служителите и на работодателя по трудовите правоотношения.
Чл.3. В правилника са формулирани общите изисквания към членовете на трудовия колектив, като същите се задължават да изпълняват изискванията за трудова дисциплина. Конкретните изисквания са определени в длъжностните характеристики.
Чл.4. Органите на синдикалните организации имат право да участват в подготовката на проекти на всички вътрешни правилници и наредби, които се отнасят до трудовите отношения, за което училищният директор задължително ги поканва.

Г Л А В А   В Т О Р А

ВЪЗНИКВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Раздел   І
Т р у д о в   д о г о в о р
Чл.5. Трудов договор се сключва между работника или служителя и работодателя*.
Чл.6. Трудовият договор се сключва в писмена форма и се подписва от двете страни в два екземпляра, единият от които остава в училището, а другият се връчва незабавно срещу подпис на работника.
Чл.7. При сключване на трудовия договор училищният директор запознава работника или служителя с трудовите задължения, произтичащи от заеманата длъжност или изпълняваната работа.

_______________________________

Съгласно чл.40(2) от ЗНП- “Трудовите договори с учителите и служителите се сключват съответно от директора на училището”, а възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения стават по реда, определен в КТ.


Чл.8. Документите, които са необходими за сключване на трудов договор, са:
1. молба свободен текст ;
2. професионална автобиография ;
3. лична карта или друг документ за самоличност, който се връща веднага на лицето ;
4. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание, научна или професионално-квалификационна степен ;
5. документ за стаж по специалността – за педагогическите кадри; трудова книжка или препис – извлечение за трудовия стаж ;
6. документ за медицински преглед или при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца ;
7. свидетелство за съдимост, ако са изтекли повече от шест месеца от прекратяването на последния трудов договор ;
8. препоръка или характеристика от работното място, което са заемали .
Чл.9. трудово правоотношение между страните се създава в момента на сключването на трудовия договор и те са длъжни да изпълняват задълженията си по него.
Чл.10. Началото на изпълнението, времетраенето и съдържанието на трудовия договор се уреждат съобразно КТ.
Чл.11. Съдържанието на трудовия договор се определя от:
1. Кодекса на труда и изискванията на трудовото законодателство;
2. колективния трудов договор;
3. индивидуалния трудов договор.
Чл.12. С трудовия договор се определят мястото и характера на изпълняваната работа и трудовото възнаграждение.
Чл.13. Съдържанието на трудовия договор включва условията, които определят правата и задълженията на работника или служителя и тези на директора на училището.
Чл.14. Условията на трудовия договор са законови – тези, които са отразени в КТ и други нормативни документи и необходими – място и характер на работата, предмет на дейност, обем на работа, условия на труд и трудови възнаграждения:
1.предметът и обхватът на дейността се определят със съответната длъжностна характеристика.
Чл.15. Трудови договори се сключват при условията и реда на КТ.


Раздел  ІІ
П р о ц е т у р а   и   м е т о д и   з а   п о д б о р   н а   у ч и т е л с к и т е   
к а д р и
Чл.16. Назначаването на педагогическите кадри се извършва при спазване на КТ и Инструкция №2 на МНО за изискванията за заемане на длъжността “учител” или “възпитател”съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност, както и съгласно ВП за дейността, организацията, управлението на човешките ресурси и квалификацията на кадрите в ОУ „Бачо Киро” гр. Велико Търново..
Чл.17. За заемане на длъжността “учител”  се изисква диплома за завършена степен на висшето образование “бакалавър”, ”магистър” или ”специалист”.
Чл.18. За педагогически кадри не могат да се назначават лица, които:
1. са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление ;
2. са лишени от право да упражняват професията си ;
3. страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците, определени с наредба на министъра на образованието и науката, съгласувана с министъра на образованието.
Чл.19. Подборът на кадрите се извършва чрез подбор по документи – проучване на определен списък от документи, представени от кандидатите за заемане на учителска длъжност и събеседване.
Чл.20. Директорът на училището обявява свободните работни места в бюрото по труда и в РУО – гр.В. Търново в тридневен срок от овакантяването им.
Чл.21. Обявата на директора трябва да съдържа:
1. точно наименование и адрес на училището ;
2. свободната щатна длъжност или длъжността, която ще бъде заета с точно упоменатия член на основание, на който работникът или служителят ще бъде назначен на работа ;
3. изисквания за заемане на длъжността съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност, определени с Инструкция №2 на МНО от 1994 година ;
4. изисквания към кандидата съобразно разпоредбата на чл.125 от ППЗНП ;
5. началният и крайният срок за подаване на документите.

Раздел  ІІІ
Д о п ъ л н и т е л е н   т р у д   п о   т р у д о в   д о г о в о р
Чл.22. При извършването на допълнителен труд по трудов договор се спазват разпоредбите на раздел ІХ от КТ, както и ВП за дейността, организацията, управлението на човешките ресурси и квалификацията на кадрите в ОУ „Бачо Киро” гр. Велико Търново формулирани в чл.III.2 предл.5, а именно: „В рамките на установеното работно време за деня и договореното в основния трудов договор възнаграждение, директора издава заповед за заместване на отсъстващ учител на преподавател, който в момента е свободен от преподаване в час или часове.”

Раздел  ІV
И з м е н е н и е   н а   т р у д о в о   п р а в о о т н о ш е н и е
Чл.23.   Предмет на изменение на трудовия договор може да бъде всяка договорна клауза с писмено съгласие между страните.
Чл.24. Училищният директор може едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на работника или служителя.
Чл.25. При изменение на трудовото правоотношение се спазват разпоредбите на чл.118 и чл.119 от КТ.
Чл.26. Директорът на училището може да бъде командирован от началника на РИО-гр.В. Търново след съгласуване на финансиращия орган.
Чл.27. При командироване на работници и служители се спазват разпоредбите на КТ и Наредбата за командировките в страната.

Г Л А В А  Т Р Е Т А
ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ
Раздел    І
З а д ъ л ж е н и я  н а  р а б о т о д а т е л я
Директор
          Чл.28.Длъжен е да осигури на педагогическия и непедагогическия персонал необходимите условия за работата по трудовото правоотношение, за която са се уговорили, като осигури:
1. работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение;
2. работно място и условия в съответствие с характера на работата;
3. здравословни и безопасни условия на труд;
4. кратка характеристика и описание на работата;
5. указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на трудовите права, включително запознаване с правилата за
вътрешния трудов ред и с правилата за здравословни и безопасни условия на труд.
           Чл.29.Длъжен е да пази достойнството на работника или служителя по време на изпълнение на работата по трудовото правоотношение.
           Чл.30.Длъжен е да изплаща в установените срокове на членовете на трудовия колектив уговореното възнаграждение за извършената работа и да ги осигури за всички осигурителни социални рискове съгласно условия и по ред, установени в отделен закон.
           Чл.31.Длъжен е да създаде условия на учителите да повишават професионалната си квалификация  в организирани форми на обучение и чрез самостоятелна подготовка.
           Чл.32.Директорът на учебното заведение като орган за управление:
1. организира, контролира и отговаря за цялостната дейност;
2. спазва и прилага държавните образователни изисквания;
3. осигурява безопасни условия на възпитание, обучение и труд;
4. представлява институция пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;
5. разпорежда се с бюджетните средства;
6. сключва и прекратява трудови договори с учителите, възпитателите, служителите и работниците;
7. Награждава и наказва ученици,учители и служители в съответствие с КТ, ЗНП и ППЗНП;
8. Организира приемането на деца и ученици и обучението и възпитанието им в съответствие с ДОИ;
9. Подписва и подпечатва документите за преместване на ученици, за завършен клас, за завършен начален етап на основно образование, за степен на образование, за професионална квалификация и съхранява печата на училището с държавния герб;
10. Съдейства на компетентните органи за установяване на допуснати нарушения;
11. Контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация и съхранява учебната документация;
12. Осигурява условия за здравно-профилактична дейност;
13. Изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати.
           Чл.33.Като председател на педагогическия съвет, директорът осигурява изпълнение на решенията му.

Раздел   ІІ
З а д ъ л ж е н и я   н а  р а б о т н и ц и т е  и  с л у ж и т е л и т е
Учители
                   Чл.34.Учителят е длъжен да предостави на работодателя работната си сила за изпълнение на конкретна трудова функция –обучение и възпитание на учениците.
           Чл.35.Учителят е длъжен да спазва трудовата дисциплина и да изпълнява всички разумни изисквания на училищния директор.
           Чл.36.Учителят е длъжен да изпълнява работата си и трудовите си задължения точно и добросъвестно и да спазва училищните правилници.
Чл.37.Учителят има право да:
1. членува в професионални организации и да взема участие в работата на регионалните и националните им органи;
2. да дава мнения и да прави предложения по дейността на училището до административните органи в системата на народната просвета
3. получава информация за възможностите за повишаване на професионалната си квалификация от училищния директор, от РУО – гр.В. Търново и от МОН;
4. участва в определяне стратегията на училището, при разработването на училищния учебен план и другите планове на училището и при вземане на решения за разкриване на профили и организиране на дейности извън учебния план;
5. избира варианти на учебници, учебни пособия и помагала, помощна литература и други;
6. прилага педагогически идеи, концепции, методи, технологии и средства на обучение;
7. избира организационни форми на обучение и на възпитателни въздействия;
8. получава информация относно състоянието на училищните дела;
9. получава защита по КТ.
           Чл.38.Учители, постигнали високи резултати при възпитанието и обучението на децата и учениците, се поощряват с грамота, предметни и парични награди, а чрез медиите дейността им се популяризира за получаване на обществено признание.

           Чл.39.Учителят е длъжен да:
1. изпълнява задълженията си , определени в КТ, в нормативните актове в системата на народната просвета и в длъжностната характеристика;
2. изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа, определена с Наредба №5 от 14.05.2002г. на МОН;
3. изпълнява решенията на ПС, както и препоръките на контролните органи  на  РИО – гр.В. Търново и на МОН ;
4. опазва живота и здравето на учениците и децата по време на образователно – възпитателния процес и на други дейности организирани от учителя или училището ;
5. повишава професионалната си квалификация.
Чл.40. Учителят не може да нарушава правата на детето и ученика, да унищожава личното му достойнство, да прилага форми на психическо и физическо насилие върху тях.
Чл.41. Учителят няма право да отстранява  ученик от учебен час или от извънурочни и извънучилищни дейности  освен в случаите описани в ПДУ и да отклонява учениците от учебни занятия.
Чл.42.
организират дейности с учениците на политическа, религиозна и етническа основа.
Чл.51.Учителите са длъжни да спазват изготвените и утвърдени от директора графици в училище.

Дежурни учители
Чл.52.Дежурните учители са длъжни да:
1. спазват утвърденият от директора график за дежурство;
2. идва 30 минути преди започване на учебните занимание за установяване състоянието на училищната база и подготовката й за учебно-възпитателния процес;
3. контролират графика за времетраене на учебните часове;
4. контролират правилното и редовно попълване на материалната книга за взетия учебен материал;
5. организират отдиха на учениците през голямото междучасие, съобразно атмосферните условия;
6. докладват на училищното ръководство за неизправности или нанесени щети на материалната база или констатирани нарушения;
7. носят отговорност за реда и дисциплината в учебната сграда;
8. напускат последни училищната сграда след приключване на учебните занятия;
9. след биенето на първия учебен звънец предприема мерки за подготовка  на учениците за учебен час.

Класни ръководители
          Чл.53.Необходимо е да познава много добре учениците от класа, на който е класен ръководител-техните психически и индивидуални способности, интереси,битови и семейни условия и други.
          Чл.54.Необходимо е да поддържат връзка с родителите /настойниците/ на учениците и своевременно да ги уведомяват за допуснати нарушения,неизвинени отсъствия или слаб успех на учениците.
Чл.55.Класните ръководители свикват най-малко четири пъти родителски срещи през учебната година.
Чл.56.На първата родителска среща запознават родителите със системата за известяване състоянието на ученика и с правата и задълженията на родителите съгласно училищния правилник, както и запознават родителите с училищния учебен план.
Чл.57.В първият час на класа запознават учениците с училищния правилник, с техните права и задължения и с правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд.
Чл.58.Контролират редовното посещение от учениците на учебните занятия и при допуснати 5 до10 неизвинени отсъствия уведомяват писмено родителите /настойниците/.
Чл.59.Класния ръководител привежда в изпълнение решенията на ПС и законните нареждания на директора, които се отнасят до неговата паралелка и са свързани с цялостната организация на учебно-възпитателния процес.
Чл.60.Извинява отсъствията на учениците допуснати по болест срещу представен медицински документ.
Чл.61.(1)Отговаря за правилното и редовно попълване и водене на училищната документация:
     1.Дневник на паралелката /съгласно „Стандартна процедура за вписване на взетия учебен материал”/; книга за подлежащите на задължително обучение ученици до 16-годишна възраст; ученическите книжки; главната книга; лекторски справки; друга документация, възникваща в процеса на работа в т.ч. и ЕД и ЕМК за ПЕ.
2.Попълва училищната документация само със син химикал, без да извършва поправки и корекции без знанието на директора.
Чл.62.Дава необходимите справки, отчети, информации и други, изисквани от училищното ръководство.
Чл.63.Прави предложения пред ПС за наказване и награждаване на ученици.
Чл.64.Съвместно с учениците от класа планира възпитателната дейност и дейността за провеждане на ЧК, както и планира собствената си дейност.
Учител, водещ полуинтернатна група.
Чл.65.Изпълнява всички задължения на учителите и се ползва с техните права.
Чл.66.Води самоподготовката, организирания отдих и заниманията по интереси с учениците от І клас.
Чл.67.Изпълнява нормата си преподавателска заетост, определена с Наредба №5 от 14.05.2002г.-на МОН и одобрена от Общинската администрация и РУО В. Търново.
Чл.68.Носи отговорност за резултатите от учебно-възпитателната дейност на учениците заедно с останалите преподаватели и поддържа постоянни взаимоотношения с класните ръководители и учителите.
Чл.69.Следи и отговаря за редовното присъствие на учениците и взема необходимите мерки при направени нарушения.
Чл.70.Поддържа контакти с родителите на учениците от ПИГ.
Чл.71.Напуска училищната сграда след вземането на всички ученици от ПИГ от техните родители/настойници/.

  Помощен и обслужващ персонал
Чл.72.Основните задължения по трудовото правоотношение се уреждат съгласно КТ, длъжностните характеристики, училищния правилник, ЗНП и ППЗНП.
Чл.73.При изпълнение на работата, за която са се уговорили работниците и служителите са длъжни да:
1. спазват установената трудова дисциплина и да изпълняват работата, за която са се уговорили;
2. се явяват навреме на работа и да бъдат на работното си място до края на работното време;
3.  се явяват на работа в състояние, което им позволява изпълнение на възложените задачи;
4. не употребяват алкохол или други упойващи вещества през работно време;
5. използват цялото работно време за изпълнение на възложените задачи;
6. спазват техническите и технологическите правила, правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание,обучение и труд, училищния правилник и други законни нареждания на работодателя;
7. пазят грижливо училищното имущество и материално-техническата база, както и да пестят разходването на ел.енергия, вода, отопление и други материали;
8. да пазят името на училището, да не уронват неговия авторитет и престиж, да не злоупотребяват с доверието на работодателя и да не разпространяват поверителни за него сведения;
9. съгласуват работата си и да си оказват взаимопомощ и съдействие;
10. изпълняват всички други нареждания,произтичащи от нормативните актове, от КТД и от характера на работата.
Чл.74.Работниците и служителите имат право :
1. на своевременна, достоверна  и разбираема информация относно училищните дейности и дела;
2. да изискват от работодателя обективна и справедлива характеристика за професионалните си качества и резултатите от трудовата си дейност или обективна и справедлива препоръка при кандидатстване за работа при друг работодател.

Г Л А В А  Ч Е Т В Ъ Р Т А
РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ
Раздел   І
Р е д о в н о  р а б о т н о  в р е м е
Чл.75.Училищният директор е с ненормирано работно време.
Чл.76. (1) Работното време на учителите е 8 часа дневно.
            (2) В рамките на установеното работно време учителите са длъжни да бъдат в училище за: изпълнение на задължителната норма преподавателска заетост съгласно Наредба №5 от 14.05.2002г. на МОН за нормите за задължителна преподавателска работа и нормативите за численост на персонала в системата на народната просвета и твърдения Списък-Образец №1 за учебната година; участие в педагогически съвети и провеждани оперативки; класни и общи родителски срещи; сбирки на методическите обединения и училищните комисии; провеждане на възпитателна работа;  провеждане на консултации с учениците и допълнителна работа с тях; срещи с родителите; други задачи,възложени за изпълнение от директора и произтичащи от заеманата длъжност.
    (3) След изпълнение на изброените в чл.2 задачи учителите могат да бъдат извън училище за подготовка и самоподготовка на учебния процес.
Чл.77.По време на ваканциите учителите дежурят в рамките на осем часов работен ден от 8,30 до 16,30 часа, съгласно КТД.
Чл.78.Непедагогическият персонал, административното ръководство са на осемчасов работен ден, както следва:
1. чистачки І смяна  06,30ч. – 13,00ч.; 15,30ч.-17,00ч.
2. чистачки ІІ смяна  06,30ч. – 08,00ч.; 10,30ч.–17,00ч.
3. Гл. Счетоводител, счетоводител, библиотекар, педагогически съветник, завеждащ компютърни кабинети, технически изпълнител 08,00ч. – 12,00ч.; 12,30ч.–16,30ч.

Раздел  ІІ
П о ч и в к и
Чл.79.Почивките в работния ден се ползват при спазване на изискванията на раздел ІІІ от КТ и Наредба за работното време, почивките и отпуските.
Чл.80.Празничните дни през учебната година се ползват съгласно чл.154 от КТ.
Раздел   ІІІ
О т п у с к и
Чл.81.Отпуските на педагогическия и непедагогическия персонал в училището се определят и се ползват при спазване на разпоредбите на КТ и Наредба за работното време, почивките и отпуските и КТД.
Чл.82.Директорът ползва платен годишен отпуск в размер на 54 работни дни, от които по чл.155, ал.3 от КТ – 48 раб.дни и 6 раб.дни като член на съюза на работодателите за работа на ненормиран работен ден.
Чл.83. (1) Учителя ползва платен годишен отпуск на основание чл.155, ал.3 от КТ и чл.24, ал.1 от НРВПО в размер на 48 раб.дни.
            (2) Платеният годишен отпуск на учителите се ползва през ваканциите, като по изключение, когато важни причини налагат това, може да се ползва и през учебно време.
Чл.84.По-големи размери на платения годишен основен и удължен и допълнителен отпуск на членовете на трудовия колектив в училище могат да се уговарят в КТД, както и между страните на трудовото правоотношение.

Г Л А В А  П Е Т А
ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА
Чл.85.За редовно неизпълнение на професионалните си задължения, нарушения на трудовата дисциплина, училищния правилник и правилника за вътрешния трудов ред работниците и служителите носят дисциплинарна отговорност и се наказват съгласно КТ.
Чл.86.Нарушение на трудовата дисциплина е и неизпълнение на задълженията, произтичащи от длъжностната характеристика, ЗНП, ППЗНП и чл187 от КТ.
Чл.87.За нарушение на трудовата дисциплина се налагат дисциплинарни наказания съгласно гл.IX, раздел ІІІ на КТ.

Г Л А В А   Ш Е С Т А
ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ И ДРУГИ ВИДОВЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
Раздел  І
И м у щ е с т в е н а   о т г о в о р н о с т
Чл.88.Работодателят, педагогическият и непедагогическият персонал носят отговорност съгласно КТ, законовите разпоредби в страната и нормативната база за системата на народната просвета.
Чл.89.Имуществена отговорност носят и учениците, които при умишлена повреда на училищното имущество възстановяват нанесената щета в 10-дневен срок от откриване на виновните ученици.

Раздел   ІІ
Д р у г и    в и д о в е   о б е з щ е т е н и я
Чл.90.Други видове обезщетения се изплащат на училищния директор, педагогическия и непедагогическия персонал при спазване на гл.XI, раздел ІІІ на КТ и Постановление №31 на МС от 11.02.94г. за увеличение в някои случаи на размера на обезщетенията по чл.222, ал.3 от КТ – ДВ, бр.16 от  94г., доп.бр.60 от 96г.

Г Л А В А    С Е Д М А
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Чл.91.Учителите и другият педагогически персонал имат право на участие в квалификационни форми, на професионално развитие и израстване и методически изяви.
Чл.92.Договор за повишаване на квалификацията и за преквалификация се сключва между училищния директор и членовете на педагогическия и непедагогическия колектив на основание чл.234 от КТ.

Г Л А В А     О С М А
ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
Чл.93.Трудовото възнаграждение в училище се изплаща в пари лично на работника или служителя по ведомост авансово или окончателно всеки месец на два пъти, както следва:
1. аванс до 15-то число на текущия месец;
2. заплати до 30-то число на текущия месец.
Чл.94.Размерът на трудовото възнаграждение се определя съгласно ПМС№175/24.07.2007г.,Наредба №2 от 07.09.2006г. на МОН за определяне на индивидуалните месечни заплати на персонала, зает в средното образование.
Чл.95.Нормите на задължителна преподавателска заетост на педагогическия персонал се определят с Наредба №5/14.05.2002 год. за нормите на задължителна преподавателска работа и нормите за численост на персонала в системата на народната просвета на МОН.
Чл.96.Допълнителните и други трудови възнаграждения на трудовия колектив в училището се изплащат при спазване на гл.ХІІ, раздел ІІІ от КТ и Наредба №3/14.07.1993г. за допълнителните и други трудови възнаграждения на МТСП.
Чл.97.Възнаграждение за допълнителен труд се получава само след сключен допълнителен трудов договор между директора на училището и работника или служителя по чл.110 от КТ.
Чл.98.Членовете на трудовия колектив в училище получават три пъти годишно допълнително трудово възнаграждение – за Коледа, за 24-ти май и за 15-ти септември.

Г Л А В А     Д Е В Е Т А
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Чл.99.Училищният директор е длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд в училището, като:
1. разработи и утвърди правила за осигуряване на безопасни условия на труд;
2. утвърди правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание,  обучение и труд;
3. организира провеждането на видове инструктажи с педагогическия и непедагогическия персонал и учениците;
4. осигури санитарно-битово и медицинско обслужване.
Чл.100.Училищният директор взема мерки за предотвратяване на трудовите злополуки в училището, установява станала трудова злополука, уведомява съответните органи и в тридневен срок съставя акт за трудовата злополука.
Чл.101.Работниците и служителите са длъжни да спазват утвърдените от директора правилници, наредби, указания, правила, инструкции, инструктажи и други, свързани с безопасните условия на труд.
Чл.102.За осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в училище до началото на учебната година се изготвят следните планове:
1. на комисията по безопасност на движението, охрана на труда и защита при природни и други бедствия;
2. за действието на персонала по евакуацията на децата /учениците/ при възникване на пожар;
3. за действието на персонала по евакуацията на децата /учениците/ при земетресение- тренировка и практическо занятия;
4. за осигуряване на нормален учебен процес през зимата.
Чл.103.За организиране и провеждане на дейностите по създаване и поддържане на безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение и труд в училище са изградени:
1. комисия по безопасност на движението, охрана на труда и защита при природни и други бедствия;
2. комитет по охрана на труда;
3. комисия по здравно възпитание, обучение и контрол;
4. други /изграждат се при необходимост/.

Г Л А В А    Д Е С Е Т А
СОЦИАЛНО-БИТОВО И КУЛТУРНО ОБСЛУЖВАНЕ
Чл.104.Средствата за СБКО се осигуряват от работодателя.
Чл.105.Начинът на използване и разпределение на средствата за СБКО се определя с решение на общото събрание на педагогическия и непедагогическия персонал за срок от една календарна година.
Чл.106.Общото събрание се провежда през месец януари на текущата година.
Чл.107.Работно и представително облекло се осигурява на целия персонал работещ на основен трудов договор, се регламентира със списък определен със заповед на директора на училището.
Чл.108.Работниците в училището се задължават по време на изпълнение на трудовите си задължения да използват предоставеното им работно облекло.
Чл.109.Загубеното, унищожено или повредено работно облекло при изтичане срока за износване по вина на работника или служителя не се подменя с ново.Това се установява с протокол, съставен от длъжностните материално-отговорни лица и представител на училищното ръководство.
Чл.110.При загубване или унищожаване на работното облекло не по вина на работника, училището го снабдява с ново и търси имуществена отговорност за остатъчната стойност на загубеното или унищожено облекло съгласно разпоредбите на КТ.
Чл.111.Не се допуска компенсация в пари за неизползваното или не своевременно предоставено облекло.
Чл.112.Работно облекло след изтичане на срока за износване не подлежи на връщане.
Чл.113.При прекратяване на трудовото правоотношение с работника или служителя, последните връщат на училището  зачисленото им работно облекло. Тези, които не върнат работното облекло, заплащат стойността за срока на доизносването му.

Г Л А В А    Е Д И Н А Д Е С Е Т А
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ
Чл.114.С прекратяването на трудовия договор престава да съществува трудово правоотношение.
Чл.115.Прекратяването на трудовия договор се извършва при спазване разпоредбите на КТ.
Чл.116.Прекратяването на трудовия договор става с писмена заповед на училищния директор, в която точно е отразено основанието на съответния член от КТ, въз основа на който става прекратяването.
Чл.117.Издадената заповед се връчва лично на работника или служителя.
Чл.118.Причините за прекратяване на трудовия договор и датата се вписват в трудовата книжка на работника или служителя.
Чл.119.При прекратяване на трудовото правоотношение директорът или упълномощено от него длъжностно лице предава незабавно трудовата книжка на работника или служителя.
Чл.120.Ако трудовата книжка не може да бъде връчена лично, директорът я изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
Чл.121.Парични обезщетения при прекратяване на трудово правоотношение се изплаща при спазване на законните разпоредби на КТ.
Чл.122.При прекратяване на трудовото правоотношение с работник или служител на основани чл.328, ал.1, т.2,3,5,11 и чл.330, ал.2, т.6 от КТ задължително се спазват разпоредбите на чл333 от КТи Наредба №5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл.333, ал.1 от КТ.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1.Трудовият колектив в училище се разпределя на педагогически и непедагогически персонал.
§ 2.Работниците и служителите в училището имат право да образуват синдикални организации, които сами изработват и приемат свои устави и правила, организират своето управление и определят своите функции.
§ 3.Училищният директор съдейства и създава условия за осъществяване дейността на синдикалните организации.
§ 4.В училище може да се сключи само един колективен трудов договор между директора и синдикалните организации по реда на КТ.
§ 5.Общото събрание в училище се състои от всички работници и служители и само определя реда за своята работа.
§ 6.Общото събрание е редовно, когато на него присъстват повече от половината от работниците и служителите и приема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите.
§ 7.Педагогическият съвет /ПС/ е колективен орган за управление на училището и неговият състав и функции са определени със ЗНП, ППЗНП, Училищния правилник и Правилника за дейността на педагогическия съвет.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 8.Този правилник се издава от директора на училището на основание чл.181 от КТ и в съответствие със съществуващата нормативна уредба.
§ 9.Разпоредбите на правилника за вътрешния трудов ред не противоречат на нормативните актове и на КТД.
§ 10.Неотменна част от настоящия правилник са Кодекса на труда, Законът за народното просвета, Правилникът за прилагане на закона за народната просвета, съответните длъжностни характеристики, Колективният трудов договор и други.
§ 11.Действието на настоящия правилник  се разпростира по отношение на училищното ръководство, педагогическия и непедагогическия персонал.
§ 12.Училищния директор запознава целия трудов колектив с настоящия правилник.
§ 13.Неизпълнението на правилника за вътрешния трудов ред е нарушение на трудовата дисциплина.За нарушение на правилника за вътрешния трудов ред се счита всяко неизпълнение на задълженията, посочени в правилника.При констатиране на такива училищното ръководство определя наказанията съгласно действащите към момента разпоредби на КТ.
§ 14.Контролът по изпълнението на правилника се възлага  на директора на учебното заведение и на училищното ръководство.
§ 15.Правилникът влиза в сила от 01.09.2016 година.


                                                                    

                                                                   


ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО
ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА


Настоящият план е приет на заседание на педагогическия съвет
Протокол №11 / 01.09.2016 г.
Раздел I
1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
    Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация. Възпитание и обучение според държавните образователни стандарти и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности; адаптиране на новия учебен план към изискванията за изграждане на гражданско общество у нас; адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.
2. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
Развитие  и  усъвършенстване качеството на образователния продукт отговарящ на европейските критерии и изисквания за качество, за утвърждаване  на ОУ ”Бачо Киро” като водеща образователна структура и фактор от съвременната социокултурна среда, осигуряващ на основата на традициите и постиженията модерно и конкурентно образование на своите ученици със следните приоритетни цели и направления:

3. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО
Приоритетно  направление I. Утвърждаване на училището като институция, научно, културно, информационно и спортно средище.
Приоритетно направление II. Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и подготовка.
Приоритетно направление III. Създаване на условия за развитие и усъвършенстване на учебния процес и поставянето му в контекста на все по тясното обвързване на наученото в училище и потребностите на реалния живот.
Приоритетно направление IV. Усъвършенстване системата за квалификация и перманентно обучение и изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот”.
Приоритетно направление V. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците и нарастващата взискателност на родителите, чрез разработването на иновативни учебни планове.
Приоритетно направление VI. Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с, НПО и органи чл.2 (2) от ЗПУО.
Приоритетно направление VII. Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на училището.
Приоритетно направление VIII. Участие в национални и европейски програми и проекти.
Приоритетно направление IХ. Осигуряване на стабилност, ред и защита на учениците в училището.


4. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ СТРАТЕГЯТА  НА УЧИЛИЩЕТО
• Акцент върху обучението по роден език и разширено чуждо езиково обучение – първи и втори чужд език;
• Запазване и повишаване качеството на обучението по природни науки, математика и ИКТ І – VІІ кл., като приоритет на обучението в училище;
• Активизиране на патриотичното и гражданско образование, като система от дейности за изграждане на устойчиви модели на поведение и действия за придобиване на умения за живот;
• Разширяване участието на училището и неговите структури като координатори и партньори в образователни проекти;
• Превръщане здравното образование, здравословния начин на живот, спорта, туризма  и изкуството в т.ч. и  интеграцията на деца със СОП в приоритетно направление на образователния продукт;
• Повишаване ефективността на УВР чрез подобряване организацията на учебния процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри.
• Подобряване на вътрешно-училищната квалификационна и методическа дейност.
• -Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол.
• Задоволяване на специфичните интереси и потребности на учениците чрез ефективно използване на наличната материално- техническа база (МТБ).
• Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ.
• Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване на училищните проблеми.
• Утвърждаване на училищно настоятелство (УН) като орган, подпомагащ цялостната дейност в училището.

Раздел II
ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ (Дейности за постигане на по високо качествен учебен процес и реални резултати в учебно-възпитателната работа):
1. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Изготвяне на годишни разпределения на учебния материал и на плановете на класните ръководители.
Отг. Преподаватели и кл. р-ли           
 Срок: 13.09.2016г.
- Изготвяне на училищните графици за провеждане на консултации с учениците и родители; за писмените изпитвания; за дежурството на учителите; за часовете по ДКРУ.
 Отг. Зам. д-ри по УД
 Срок: 15.09.2016 г.
- Обсъждане и приемане на: Стратегия на училището; ПДУ; ПВТР; ПБУВОТ; Разпределение на часовете и класното ръководство; Новите УУП за първи и пети клас; Механизъм за справяне с училищния тормоз; Етичен кодекс на работещите с деца; мерки за повишаване качеството на обучението; Формите на обучение; Програма за превенция на ранното напускане; Годишна програма за  и график за ЦДО; Дневен график на часовете; Избор на вариант за учебник по ИЦ в пети клас; Седмично разписание на часовете по етапи, класове и предмети; Приемане на ПДУ и ПКД в у-ще.
                                                       
  Отг. Директора, зам. д-ри по УД,
   гл. у-ли, ПС
  Срок:о16- 09.09.2016 г.
- Изготвяне на Списък ¬ Образец № 1 за учебната година.

   Отг. Директора
   Срок:16.09.2016 г.
- Преглед на задължителната документация за началото на учебната година.
   Отг.  Зам. д-ри по УД
   Срок: 07.10.2016 г.
- Разпределение по паралелки и вписване на придошлите и отписване на напусналите ученици в регистрите на училището.
   Отг. Зам. д-ри по УД
   Срок: 21.09.2016г.
- Планиране на броя постъпващите за учебната 2017 -2018г. първокласници и броя на паралелките във випуска.
   Отг. Директор и Зам. д-ри по УД                   
   и подбор на ПК
   Срок: 30.09.2016г.
-Изготвяне и приемане от ПС на Училищен спортен календар за учебната 2016 – 2017г.
            

2. СОЦИАЛНО - БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.
- Технологизиране на основните процеси на въвеждане на информацията.
   Отг. Директора
   Срок: м. септември 2016г. – м. май 2017г.
-Приключване на ремонтните дейности и трети етап на проекта за цялостно реиновиране на училищното дворно пространство „Училищна детска площадка”.
  Отг. Директора
  Срок:01.09.2016г.
-Получаване на санитарно разрешително за началото на учебната година.
  Отг. Директора
  Срок: 15.09.2016г.
- Превантивна работа с трудовия колектив и всички ученици за създаване на атмосфера за недопускане рушене и унищожаване на придобитото имущество.
   Отг. Комисия за подобряване на МТБ
   Срок: Постоянен
- Провеждане на медицинските прегледи и обследване на учениците.
   Отг. Уч. лекар и Мед. сестра
   Срок: Постоянен
-Планиране, организиране и провеждане отдиха  и екскурзиите с учебна цел на учениците.
   Отг. кл. р-ли
   Срок: м.октомври 2016г., м.юни.2017 г.
-Провеждане на организационни сбирки на МО и приемане на планове за дейността и вътрешно училищната квалификация.
   Отг. Предс. на МО
   Срок: м.октомври 2016г.
- Изготвяне на план за кариерното ориентиране на учениците.
   Отг. Кл. р-ли на 7. и ПС
   Срок: 25.10.2015 г.


3. ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА, ИЗЛОЖБИ, КОНКУРСИ, СЪСТЕЗАНИЯ (календарен план на възпитателните дейности и вътрешно училищни проекти по празнично- обредния календар на училището  за постигане на целите на обучението)

М. СЕПТЕМВРИ
Подготовка за тържественото откриване на учебна 2015/ 2016 година
Отг.:  В. Михайлова, Д. Стоянова, И. Стефанова, Д. Иванова, Н. Дончева, Н. Тодоров, Е. Тодоров.
 Срок:15.09.2016г.

Подготовка и подреждане на класните стаи и коридорите за първия учебен ден.
Срок: 14.09.2016
Тържествено откриване на учебната 2016-2017 година.
Отг.: Директора и
комисията по провеждане
на училищни празници и ритуали
Срок: 15.09.2016

Ден на Независимостта на България – беседа в ЧК и участие на 6те класове в празничните мероприятия.
Отг.: И.Иванов, кл. р-ли
Срок:  16.- 22.09.2016г.
Европейски ден на езиците – изработване на табло и радиопредаване в ЧК.
Отг.: Н. Йорданова
          и МО по ЧЕ

Срок:30.09.2016г.
Избор на комисия по подготовката на дейностите за 45годишнината от създаването на ОУ „Бачо Киро”.
Отг.: Вл. Николов             
Срок: 30.09.2016г.

М. ОКТОМВРИ
Превантивни дейности „Аз съм вече ученик” и „Вече мога сам”по адаптацията  на учениците от първи и пети клас.
Отг.: Д. Стоянова, кл.  р-ли       
Срок: до 30.09.2016 г.

Организиране и извършване на диагностичната дейност, свързана с развитието на учениците, с цел ефективно провеждане на обучението.
Отг.:  учителите, ПС
Срок: м. октомври 
Популяризиране на дейностите от международен проект по програма “Еразъм +” Активни и позитивни.
Отг.: В. Николов,  Н. Дончева
Срок: м. октомври-декември                                                                              
Прилагане във възпитателната практика на класните ръководители  на дейностите по проект “Европейски уроци”
Отг.: Т. Попова, П. Моллова
Срок: м. октомври-май 
Дейности в партньорство с Комисията по ученически туризъм при ТД “Трапезица – 1902” – В. Търново, свързани с организиране и провеждане на ученически отдих и обучение сред природата.
Отг.: И. Мешеков, Н. Янкова,
        Е. Витанов, М. Станева
Срок: м. октомври - юли
Съвместната дейности с Православен богословски факултет при ВТУ по програмата “Националните и духовни традиции - част от европейската култура”. Отг.: И. Стефанова
Срок: м. октомври – м. май

 (Консултант: М. Легкоступ, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”)

Съвместно с РЗИ, ТД “Трапезица-1902” и Младежки дом - Велико Търново да продължи осъществяването на дейностите по програма СИНДИ ”Екология, двигателна активност и здраве”.

  Отг. Е. Витанов, В. Колева
  Срок: м. октомври - май
       
Популяризиране на дългосрочните резултати от осъществения  проект на училищното настоятелство “Училищното обучение по религия - път към храма”.
 Отг.:  И. Стефанова
Срок: м. октомври - май
Стартиране на вътрешно училищния проект . кампания”Училищни електронни и печатни издания – творчески искри” –  за популяризиране на постиженията на учениците в областта на науката, литературата и изкуствата.                                                                                                                  

Отг.: М. Велчева, М. Чешмеджиева,
        Н. Дончева, Н. Тодоров
Срок: м. 17.10.2016г.

М. НОЕМВРИ
Ден на народните будители – презентации по класове, участие в общоградски мероприятия и изготвяне на постери и информационни табла.

Отг. М. Чешмеджиева
Срок:30.11.2016г.
Отбелязване Световния ден за възпоменание на жертвите на пътно-транспортните произшестви

Отг.: Г. Василев.                                                                                    

Срок: м.ноември
Здравно образование: „Тютюнопушене и здраве”

Отг.: А. Димитрова                                                                                    

Срок: м.ноември
Радиопредаване на тема : „149г. от рождението на М. Кюри – носител на „Нобелова награда по химия и по физика” 1903 и 1911г.”

Отг.: Р. Христова                                                                                    

Срок: 08.11.2016г.
Стартиране на кампанията по кариерното ориентиране на учениците в VIIми клас.
Отг.: Д. Стоянова и кл. р-ли.
Срок: 03.11.2016г.
Ден на „Християнското семейство”
Отг.: И. Стефанова,
Д. Маринова, Св. Тонкова.
Срок: 03.11.2016г.
Вътрешно – училищен проект „Къде работят мама и татко”
Отг.: В. Найденова.
Срок: 10.11.2016г.
           
М. ДЕКЕМВРИ
Световен ден за борба срещу СПИН – беседа за учениците V, VІ и VІІ  клас
Отг.: Б. Христова и д-р Ангелова

Срок: 07.12.2016г.
Международен ден за правата на човека – изготвяне на табло с материали, свързани с правата и задълженията на учениците
Отг.: Д. Стоянова
Срок: 12.12.2016г.

Вътрешно – училищен проект „Професията на моите родители”
Отг.: П. Трендафилова.

Срок: 05.12.2016г.
Създаване на предпоставки за успешно стартиране на кампанията за участие в училищните олимпиади през учебната 2016-2017г.

Отг.: Е Чергиланова и М. Велчева.
Срок: 05.12.2016г.

Коледна благотворителност и тържествено отбелязване на коледните и новогодишните празници съвместно с УН и „СОИ – 19” :

Отг.: Вл. Николов, Д. Стоянова
                                                       

Срок: 01.12. – 22. 2016г.

М. ЯНУАРИ
Среща с представители на МВР и КАТ на тема: „Агресията в училище и на пътя“
 Отг.: Д. Стоянова и кл. р-ли 
 Срок:12.01.2016г.   
Училищна изложба „Химията и физиката в нашето ежедневие”.
 Отг.: Р. Христова                                                                                    

Срок: 08.01. 2016г. – 20.02.2017г.
Партньорски дейности с РЗИ по проект “Училищна програма за репродуктивно здраве”
Отг.: А. Димитрова, д-р Ангелова
Срок: 19.01. 2017г.
                                                                                    
М. ФЕВРУАРИ
Дейностите по реализация на проекта „Еразъм+” – „Позитивни и активни” и продължаване на дейностите по приобщаване на училището към идеята за европейска интеграция. Поддържане и взаимодействие между формираните екипи от учители и родители за работа по училищните проекти.
 Отг. В. Николов, Н. Дончева.
 Срок : м. Февруари – юли 
      
Годишнина от обесването на Васил Левски – отбелязване на годишнината по класове в ЧК, експозиция на тематични табла във фоайето на училището, посещения на тематични изложби

 Отг.: Т. Димитрова и кл. р-ли
 Срок: 18.02. 2017г.

Вътрешно-училищен проект „Ден на безопасен интернет”
Отг.: И. Гайдарова,
М. Кокаланова, Н. Тодоров.
Срок: 13.02.2017г.

Училищна изложба „Светът на кристалите- химичен състав, получаване, свойства”.
Отг.: Р. Христова                                                                                    

Срок: 08.02. 2017г.


М. МАРТ
Посрещане на Баба Марта – общо-училищни проекти по класове, училищна изложба изложба-базар на мартеници и картички във фоайето на училището.Дейности съвместно с УН и „СОИ -19”
  Отг.: Д. Стоянова и кл. р-ли.
  Срок: 01.03.2017г.
„3. март - Ден на Освобождението на България” – отбелязване на годишнината по класове в ЧК, експозиция на тематични табла във фоайето на училището, посещения на тематични изложби и участие в общоградските прояви и тържества.

Отг.: И. Стефанова,
М. Делиева и кл. р-ли
Срок 03.03.2017г.
Да празнуваме заедно вътрешно училищен проект съвместно с РК
 Отг.: Д. Сутрова и предс. на РК
 Срок 01. - 22.03.2017г.
„8. март - Ден на жената и майката”- дейности  съвместно с РК и мероприятия в подготвителните група.
 Отг.: Кл. р-ли и предс. на РК
 Срок 03.03.2017г.
Световен ден на водата – мероприятие в прогимназиален етап
 Отг.: Б. Христова, Р. Христова
 Срок 26.03. 2017г.
„Празникът на моя град” – отбелязване на годишнината по класове в ЧК, експозиция на тематични табла във фоайето на училището, посещения на тематични изложби и участие в общоградските прояви и тържества.
  Отг.: И. Иванов, предс. на МО
           и кл. р-ли на Vте кл.
  Срок 22.03. 2017г.
Празник на буквите -  Iви клас.
Отг.: Кл. ръководители и предс. на РК
Срок. м. март 2017г.

М. АПРИЛ
Маратон на четенето на ЧЕ „Среща с книгата” съвместно мероприятие с РНБ „П.Р.Славейков”
Отг.: Н. Йорданова и МО по ЧЕ
Срок: 18.- 22.04.2017г.
Световен ден на книгата – отбелязване на празника по класове.

Отг.: М. Чешмеджиева и кл. р-ли
Срок: 18.- 22.04.2017г.

Великденски празници и дни на благотворителност – събиране на дрехи, книги, играчки за деца в неравностойно социално положение;
Отг.: И. Стефанова, Д. Стоянова
Срок:01-16.04.2017г.

Международен ден на Земята – образователно посещение на музея „Земята и хората”
Отг.: А. Димитрова, Р. Христова,
Б. Христова
Срок: 22.04. 2017г.

„С родителите сме партньори” – вътрешно-училищен проект съвместно с РК.
 Отг.: М. Станева
 Срок: 12.-15.04.2017г.

М. МАЙ
Празнична седмица посветена на 45годишнината на ОУ „Бачо Киро”Съвмести училищни прояви (изложби, дейности посветени на патрона и училището, концерт спортни състезания и литературно- музикални изяви) по плана на комисията за  организиране на честванията. 05.05 2017г.”Моето училище празнува” - Празничен спортно – туристически и литературно – музикален празник.

Отг.: Вл. Николов, М. Велчева,
Е. Чергиланова
Срок: 02.- 08.05.2017г.
Ден на Европа – ден на ученическото самоуправление
Отг. Д. Стоянова

Срок 09.05. 2017г.
Среща на представители на МВР - КАТ, ДПС с учениците от 5. и 6. Клас.
Отг.: Д. Стоянова, Г. Василев.
Срок:08. – 29.05.2017г.
Отбелязване на 24. Май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Награждаване на победителите в  конкурсите и състезанията посветени на 45годишнината на ОУ „Бачо Киро”.
 Отг.: Р. Събева, Г. Божкова,
В. Найденова, Г. Илчева.
Срок: 30.05.2017г.
Училищно тържество за закриване на учебната година в начален етап. Награждаване на отличените през годината ученици.
 Отг.: М. Велчева.
 Срок: 30.05.2017г.


М. ЮНИ
1. юни - Международен ден на детето – конкурс за рисунка на асфалт „Детство мое”, майсторско управление на велосипед и спортни игри
 Отг.:Д. Стоянова и кл. р-ли
 Срок:01.06.2017г.
2. юни - Ден на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България – беседа в часа на класа, изработване на тематични табла, изпълнение на стихотворението „Хаджи Димитър“ от Хр. Ботев
 Отг.:Д. Стоянова и кл. р-ли
 Срок:01.06.2017г.
Закриване на учебната година.Тържествено връчване на дипломите  за завършена степен на учениците от седми клас и отличените през годината ученици от прогимназиален етап
  Отг.: Е. Чергиланова.
  Срок: 30.05.2017г.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДИ (Олимпиадите - училищен, областен и национален кръг) се организират и провеждат съгласно указание за провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2016/17 година ¬ утвърдено от Министерство на образованието и науката и График за провеждане на олимпиадите в средните училища през 2001/2002 г. ¬ Приложение № 1.) по:
- НС „Ключът на музиката”
отг.кл. р-ли на   IV кл.                

срок: по график на РУО и МОН
- „Знам и мога”                                                             
отг.кл. р-ли на   IV кл.                                           

срок: по график на РУО и МОН
- математика IV клас
отг.кл. р-ли на   IV кл.                                              

срок: по график на РУО и МОН
- математика V - VIII клас
отг.И. Гайдарова Г. Божкова                                    

срок: по график на РУО и МОН
- български език V - VII ¬  клас
отг. М. Чешмеджиева, М. Бахчеванова                        

срок: по график на РУО И МОН
- физика VII ¬ клас
отг. Р. Христова                                                          

срок: по график на РУО И МОН
- химия VII ¬  клас
отг. Б. Христова            

срок: по график на РУО И МОН
- биология VII ¬  клас
отг. А. Димитрова                                                          

срок: по график на РУО И МОН
- география V-VII клас
отг. Т. Попова                                                                 

срок: по график на РУО И МОН
-история V-VII ¬ клас
отг.  Т. Димитрова                                                          

срок: по график на РУО И МОН


Раздел III
2.ТЕМИ  И  ГРАФИК  НА  ЗАСЕДАНИЯТА НА  ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ (осигуряване на прозрачен управленки процес, мониторинг, контрол на целесъобразността на вземаните решения)
МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ
Разглеждане на нормативни документи. Приемане на учебните планове, разпределението на часовете от раздел А, Б, В и класното ръководство. Актуализиране и приемане на новите правилници на училището , новата стратегия за развитие и новия морален кодекс и критериите за диференцирано заплащане. Приемане на годишния  план на за дейността на училището. Приемане на седмичното разписание и дневния режим. Приемане на решение за участие в проекта „Твоят час”
Отг. В. Николов, М. Велчева,
Е. Чергиланова
   
МЕСЕЦ  ОКТОМВРИ

Реализация на учениците, завършили VІІ клас.
Отг. Е. Чергиланова
Актуализиране  на критериите за диференцирано заплащане.
 Отг. В. Николов
Определяне процедура и прием на първокласниците за учебната 2017-2018уч. год.

ОТГ. М. Велчева

МЕСЕЦ  ДЕКЕМВРИ

Информация за осъществяване приемствеността  „начален – прогимназиален етап”.
Отг. П. Моллова, Н. Дончева
Резултати и анализ на готовността за училище на учениците от І клас.
Отг. Д. Стоянова
Проблеми на интегрирането на децата със СОП от прогимназиален етап в
общообразователната училищна среда.
Отг. Г. Илчева
МЕСЕЦ  ЯНУАРИ
Отчет за изпълнение на решенията на Педагогическия съвет. Отчет за мобилностите по проект „Активни и позитивни”
Отг. В. Николов
МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

Информация за резултатите от учебно-възпитателната работа през първи учебен срок.       Отг. М. Велчева, Е. Чергиланова
Ефективност на системата за ползване на електронния дневник и електронната
книга за вписване на преподадения материал.
Отг. Н. Тодоров
Резултати от срочната тестова проверка по БД – І – VІІ клас.
Отг. Г. Василев
Предложение за наказания на ученици.
Отг. М. Велчева, Е. Чергиланова
МЕСЕЦ МАРТ
Приемане на предложенията на МО за избор на учебници и учебни помагала за
следващата учебна година.
Отг. В. Найденова,      М. Бахчеванова
Информация за здравния статус на учениците от І – VІІ клас.
Отг. Д-р Ангелова м. сп. П. Стефанова
МЕСЕЦ  АПРИЛ
Приемани на план и корекционни мерки по подготовка за успешното приключване на настоящата учебна година и стартирането на новата 2017/2018уч. год.
Отг.: В. Николов
Отчет за изразходването на средствата по бюджета на училището за 2015 г. и информация за новия бюджет.
Отг.: Е. Коева, В. Николов
МЕСЕЦ  МАЙ
Резултати от тестовата проверка - втори срок по БД – І – VІІ клас.
Предложения за награди на ученици.
Предложения за наказания на ученици.

Отг. М. Велчева, Е. Чергиланова
МЕСЕЦ  ЮНИ
Анализ на резултатите от учебно-възпитателната работа през учебната 2015/2016 година.
Отг.: В. Николов


Раздел IV
3. ПРИОРИТЕТИ   ВЪВ   ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С   ФАКТОРИТЕ ОТ СОЦИАЛНАТА   СРЕДА
Взаимодействие с родителите
1.Осъществяване на взаимодействие с родителската общественост чрез съвместна дейност с Училищното настоятелство.
2.Ангажиране на УН при решаване на проблеми по провеждане на дейностите и мероприятията свързани с 45годишнината от създаването на училището и при решаване на въпроси, свързани с подобряване на материалната база.
3.Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове за постигане на синхрон между семейното и училищното възпитание.
4.Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия.
5.Изготвяне на анкетни карти за попълване от родителите, относно училищни проблеми, както и такива за родителите на бъдещите първокласници.
6.Изготвяне на график за срещи на родителите с учителите.
7.Изготвяне на табло за информация на родителите.
8.Провеждане на родителски срещи:
     м. септември
Запознаване на родителите с Правилника за дейността на училището и училищния учебен план, правила за опазване на МТБ
      м. декември
Готовност на учениците за приключване на I учебен срок. Запознаване с училищната програма за борба с наркоманията, сектите и детската престъпност.
      м. април
Запознаване с Наредбата за кандидатстване с прием след 7.  клас.
Готовност за приключване на учебната година и обсъждане на летния отдих на учениците.
      м. май
Готовност на учениците и училището за приключване на учебната година
      м. юни
Среща с родителите на бъдещите първокласници и петокласници.

Взаимодействие на училището с неправителствения сектор
Дейности за привличане на НПО при осъществяване на съвместни инициативи:
Форум на младите учители съвместно със „СОИ - 19”; Коледна и Великденска благотворителност; Разработване и участие в съвместни проекти в партньорства със сродни НПО от ЕС и региона.
Съвместни дейности с О-на В. Търново, РУО, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, РЗИ, ТД “Трапезица – 1902”,  ЦОП, Европейски център, Народна библиотека “П. Р. Славейков”, Регионален исторически музей, РСПАБ, КАТ и др. по осъществяване на общи изяви свързани с формирането на възпитателни умения и компетенции у подрастващите.

РазделV
ПЛАН ЗА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА
1. Проверка на училищната документация
     1.1 проверка на дневниците на паралелките / редовно вписване на отсъствията на учениците и тяхното оформяне, редовно внасяне на материал от учителите и  съответствието между него  и годишните разпределения по предмети/
- на всички паралелки  Срок: до 30.09септември 2016г.
- на II и IV клас  Срок: ноември 2016г. януари, февруари 2017г.
- на V и VII клас Срок: октомври 2016г. януари, март 2017г.май 2017г.                                                      
1.2 проверка на УК Срок: септември, ноември 2016г. януари, юни 2017
1.3 проверка на книгата за подлежащи от I- IV и V- VII клас
                  Срок:февруари 2017, юли 2017
1.4 проверка на представените от ученици и родители документи за извиняване на отсъствия и изпълнение на изискванията на нормативните документи по отношение на отсъствията от класния ръководител                                                     

Срок:декември 2016г. по една паралелка от Iи II клас
          януари 2017г. по една паралелка от III и IV клас
          февруари 2017г. по една паралелка от V и VII клас
1.5 проверка на Книгата за подлежащи на задължително обучение ученици исъответствието и с документите, свързани с преместването на учениците и
     дневниците на паралелките                                     

Срок:ноември 2016г.
1.6 проверка на протоколите и документацията, свързана с провеждането на поправителни изпити, изпити на ученици на СФО/ИФО.
 Срок: до две седмици след провеждането им
1.7 проверка на документацията, водена от комисиите по приема на ученици
  Срок: октомври 2016г.
2.Проверка на друга документация
2.1 проверка на водене на входящ-изходящ дневник         
Срок: на всяко тримесечие
2.2 проверка на книга за инструктаж на работното място по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана
Срок: декември 2016г.
2.3 проверка на книга за регистриране заповедите на директора и прилежащи класьори 
Срок: ежемесечен
2.4 проверка на Регистрационни книги за издадените свидетелства за завършен клас  и дубликати.        
Срок: юли 2017г.
3.Проверка на дейността на заместник-директорите
3.1 проверка на книгата за дейността на помощник-директора УД и съответствието и с плана на контролната им дейност         
Срок:декември 2016г. март 2017г., юли 2017г.
3.2 спазване на Правилника за вътрешния трудов ред в гимназията, длъжностните характеристики и изискванията за трудовата дисциплина от замесник-директорите.
 Срок: октомври 2016г.,
декември 2016г., април 2017г.,
4.Проверки по спазване на:

4.1 Правилника за вътрешния трудов ред в гимназията, длъжностните характеристики и изискванията за трудовата дисциплина            
Срок: ежемесечен
4.2 спазване на седмичното разписание                                    
Срок: ежедневен
5.Проверка на дейността на ПС и водената  документация.
Срок: ноември 2016г.,март 2017г.
6.Проверка състоянието на финансовото обезпечавани на училището, правилното водене и съхраняване на финансово деловодните документи и воденето на книгата за заповеди.
 Срок: ноември 2016г.,март 2017г.
7. Проверка състоянието на МБ на училището.
Срок: ноември 2016,март 2017г.
II. Педагогически  контрол
1.Проверка на спазване на изискванията на Наредба № 3/15.04.2003г. за системата на оценяване и ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.
• Ритмичност при изпитванията, осъществявани от учителите
 Срок: ноември 2016г, януари 2017г.,
март 2017г., юни 2017г.
• Спазване на графика за провеждане на контролни и класни работи

Срок: ежемесечен
2. Контрол на работата на учителите/ръководителите по Национални програми и проекти
  Срок: ноември 2016г., март 2017г., юни 2017г.
3.Проверка на организацията на учебно-възпитателната работа по учебни предмети от ЗП и ПП чрез посещение на часове:
•  Октомври 2016г.- ново постъпили учители
• Ноември 2016г.- учители по математика и втори чужд език
• Декември 2016г.- учители по ЧЕ и история и цивилизация
• Януари 2017г.- учители по предмети от изобразително изкуство и музика  
• Февруари 2017г.-учители по БЕЛ и ФВС
• Март2017г. учители по ГИ, учители по ИТ
• Април 2017г.- учители по БЗО, ХООС, физика и астрономия
5. Спазване на графика на провеждане на часовете по СИП, кръжочни форми и групи по проект „Моят час” и пълняемостта на групите               
Срок: октомври 2016г., декември 2016г.,
март 2017г., май 2017г.
Настоящият план е приет на заседание на педагогическия съвет Протокол № 11/01.09.2016г.


ЕТИЧЕН КОДЕКС,

ОПРЕДЕЛЯЩ МОРАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ И ПРАВИЛА

ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЛУЖЕБНИТЕ

ЗАДЪЛЖЕНИЯ, КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ,

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СЪС СЛУЖИТЕЛИ  И ГРАЖДАНИ

в ОУ „Бачо Киро” гр. В. Търново

ВЪВЕДЕНИЕ
Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на работещите с деца в сферата на образованието, регламентира етичните правила, които следва да се прилагат при изпълнение на служебните задължения и при конфликт на интереси, установява общи норми на поведение.

Раздел I
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Работещите с деца в училището се ръководят от следните основни ценности и принципи:
Чл. 1. Детството е изключително важен период от живота на човека.
Чл. 2. Семейството е най-естествената среда за развитието на детето
Чл. 3. Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност.
Чл. 4. На всяко дете е гарантирано правото на:
— свобода на изразяване на мнение;
— свобода на мисълта, съвестта и религия;
— формиране на собствени възгледи с право да ги изразява свободно.
Чл. 5. Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие или форми  на въздействие.
Чл. 6. Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие.
Чл. 7. Всяко дете и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати да развият пълния си потенциал.
Чл. 8. Във всички случаи да се защитават по най-добър начин интересите на детето.
Чл. 9. Всяко дете, попаднало в риск, има нужда от специална закрила за изваждането му от рисковата ситуация.
Чл. 10. Децата с изявени дарби се ползват от мерките за специална закрила.
Чл. 11. Работещите с деца трябва да притежават определени личностни, морални и социални качества.

Раздел II
МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ДЕТЕТО
Чл. 12. Да основаваме практиката си на съвременните знания  за  детското развитие и познаването  на индивидуалните особености  на  всяко дете.
Чл. 13. Да разбираме и уважаваме уникалността на всяко дете.
Чл. 14. Да се съобразяваме със специфичната уязвимост на всяко дете.
Чл. 15.Да създаваме безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, емоционалното  и физическото  развитие на детето.
Чл. 16. Да подкрепяме правото на детето на свободно изразяване на мнение по всички  въпроси от  негов интерес.
Чл. 17. Да  работим в най-добрия  интерес за детето.
Чл. 18. Да осигуряваме  на децата  с увреждания  равни възможности за достъп до адекватни грижи и образование.
Чл. 19. Да  не участваме  в практики, които не зачитат достойнството  на детето или са опасни и вредни за физическото и емоционално му здраве и развитие.
Чл. 20. Да не участваме в практики,  които дискриминират по някакъв начин децата на основата на paca, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности, или на базата на статуса, поведението или убежденията на родители.
Чл. 21. Да познаваме симптомите на насилие над дете — физическо, сексуално, вербално, емоционално малтретиране или занемаряване. Да познаваме и спазваме законите и процедурите, защитаващи детето от  насилие.
Чл. 22. При съмнение  за  малтретиране  да  уведомяваме  органите  за закрила на детето и да следим дали са предприети необходимите  мерки.
Чл. 23. Когато друго лице  изкаже подозрения за малтретиране на дете, да му окажем пълно съдействие за предприемане на подходящи действия за закрила на детето.
Чл. 24. Когато разберем за действия или ситуации,   които заплашват здравето и сигурността на детето, ние имаме моралната и законова отговорност да информираме органите за закрила на детето.

Раздел IIІ
МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО
Чл. 25. Наша първостепенна отговорност е подпомагане семейството при отглеждането  и възпитанието  на децата.
Чл. 26. Зачитане достойнството на всяко семейство и неговата  култура, обичаи, език и убеждения.
Чл. 27. Уважаване ценностите на семейството при отглеждане и възпитание на децата  и правото му да  взема решения за своите деца.
Чл. 28. Информиране на семейството за всички решения,  отнасящи се до детето, и когато е възможно, включвайки го във вземането на такива решения.
Чл. 29. Зачитане  правото  на  семейството да бъде информирано за начина, по който се работи с детето.
Чл. 30. Информиране на родителите  за  изследователските проекти, включващи техните деца. Не позволяваме и не участваме в изследвания, които по някакъв начин могат да застрашат здравето, образованието, развитието или благополучието на детето.
Чл. 31. Да не използваме нашите отношения със семейството за лично обла-годетелстване. Да не влизаме в отношения с членовете на семейството,  които могат да навредят на ефективността на работата ни с детето.
Чл. 32. Осигуряване конфендециалност на информация и  зачитане правото на семейството на личен живот с изключение на случаите на малтретиране и лоша грижа. Това  не важи в случаите, когато има основания да се счита, че благополучието на  детето е в риск.
Чл. 33. Ангажименти по разработването на   правила за опазване поверителността на информацията, които да бъдат достъпни и  задължителни за целия персонал и семействата. Разкриването на поверителна информация за  детето може да стане само с разрешение на семейството. Това не важи в случаите на малтретиране и лоша грижа.
Чл. 34. В случаите на конфликт между членовете  на семейството да се работи открито, да се споделят наблюденията за детето с цел всички включени страни да имат информирано решение, като стриктно се въздържаме от вземане страна в конфликта.

Раздел IV
МОРАЛНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИТЕ
Чл. 35. Изграждане и поддържане отношения на уважение, доверие, сътрудничество  и колегиалност.
Чл. 36. Обмяна на информация и ресурси, които имат отношение към благополучието  и закрилата  на правата на детето.
Чл. 37. Работа за утвърждаване на собствения и на колегите си авторитет, въздържайки се от действия, които биха уронили престижа на професията, и проявява на нетърпимост  към подобни  действия.

Раздел V
МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ОБЩЕСТВОТО
Чл. 38. Предоставяне на висококачествени програми и услуги. Няма да предлагаме услуги, за които не притежаваме компетентност, квалификация или peсурси и правоспособност.
Чл. 39. Създаване на сигурна обществена среда, в която детето да получава адекватни здравни грижи,  храна, подслон, възпитание и да живее без насилие.
Чл. 40. Подобряване на сътрудничеството между организациите,  както и на интердисциплинарното взаимодействие между професиите, които имат отношение към благополучието на децата и семейството.
Чл. 41. Съдействие за повишаване степента на разбиране на децата и на техните нужди от обществото.
Чл. 42. Работа за  популяризиране правата на децата, както и за повишаване  чувствителността на обществото към нарушаването им.
Чл. 43. Работа в подкрепа на законите и политиките, които подпомагат благополучието на децата и семействата им, и противопоставяне на тези, които го нарушават.

Раздел VI
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СТРУКТУРИ НА ВЕЛИКОТЪРНОВКА ОБЩИНА , РУО И МОН
Чл. 44. (1) Учителите и служителите извършват своята дейност на най-високо ниво на компетентност в съответствие с професионалните критерии, поемат само такива задачи, за които са придобили необходимата квалификация.
(2) Учителите и служителите  извършват  административното  обслужване  законосъобразно, своевременно, точно, добросъвестно и безпристрастно.
(3)  Всеки един от тях отговаря на поставените въпроси съобразно функциите, които изпълнява, като при необходимост пренасочва въпросите към друг преподавател и/или служител, притежаващ  съответната компетентност.

Раздел VII
ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ
Чл. 45. Учителите и служителите в училището не трябва да искат, приемат или разпределят подаръци, дарения, хонорари, услуги или други облаги за себе си или семейството си, за близки или колеги, които могат да доведат до пристрастност или да окажат влияние върху изпълнението на служебните му задължения, преценката или функциите му, или да бъдат възнаграждение за това.
Чл. 46. Учителите и служителите не трябва да позволяват да бъдат поставяни или да изглеждат поставени в положение на зависимост от когото и да било. Те не трябва да вършат работата си по начин, допускащ влияние от друг.
Чл. 47. Учителите и служителите опазват повереното им имущество с грижата на добър стопанин и не допускат използването му за лични цели. Информират своевременно директора при загуба или повредата му.
Чл. 48. Учителят и служителят  в изпълнение на заеманата длъжност, трябва да осигури ефективно, компетентно и икономично използване на собствеността, средствата, услугите и финансовите източници, които са му поверени. Те не трябва да бъдат използвани за лични цели или да бъдат предоставяни на трети лица, освен ако е изрично предвидено.
Чл. 49. Учителите и служителите трябва да извършват необходимите действия за защита на сигурността и поверителността на информацията, за която е отговорен или му е известна. Всеки един от тях използва документите в училището единствено по повод изпълнение на служебните си задължения при спазване правилата за защита на информацията.
Чл. 50. Напусналите работа не трябва да използва или да разкрива поверителна информация, получена от него по време на службата му, освен ако законно е упълномощен да го направи.
Чл. 51. Напусналите работа трябва да се въздържат от коментари или действия, които биха причинили загуба на доверие в образователната система, към училището или към когото и да е от служителите в системата.


Раздел VIII
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Чл. 52. Конфликт на интереси възниква, когато служителят има личен интерес, който му влияе дотолкова, че пречи на безпристрастното и обективно вземане на решения или изпълнение на служебни задължения.
(1) Учителите не могат да извършват образователни услуги на ученици, които се обучават или ще полагат изпит в ОУ „Бачо Киро” За целта попълва декларация по чл. 40а от ЗНП.
(2) Учителите/служителите работещи в училището не могат да използват служебното си положение за лично и на семейството си облагодетелстване, давайки платени уроци по принуда.
(3) Учителите/служителите работещи в училището трябва да избягват всякакви ситуации, които могат да доведат до конфликт на интереси. При появяването на такъв конфликт те са длъжни да информират прекия си ръководител ръководителя.
(4)Работещите в училището не трябва да допуска възможност друг служител да го постави в реален или предполагаем конфликт на интереси.
(5) В случай на вече възникнал конфликт на интереси и само съобразно с нарежданията на ръководителя му учителят и/или служителят може да се оттегли от служебни си задължения, които са причина за възникването на конфликта.

Раздел IX
КОМИСИЯ ПО ЕТИКА
Чл. 53. (1) За спазването на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали с приложението му казуси към  ОУ „Бачо Киро” се създава Комисия по етика.
(2) Членовете се избират от Педагогическия съвет за срок от три години.
(3) Комисията се избира в срок до един месец след утвърждаването на  Етичния кодекс от Педагогическия съвет.
Чл. 54. (1) Комисията по етика:
разглежда жалби, свързани със спазването на този кодекс.
— дава задължителни тълкувания на Етичния кодекс.
(2) Комисията по етика приема Правилник за дейността си, който се утвърждава на заседание на Педагогическия съвет.
Чл. 55. Всеки заинтересован член може да внесе жалба в Комисията по етика.
Чл. 56. (1) Комисията по етика разглежда постъпилите жалби и се произнася с мотивирано становище най-късно в тримесечен срок от постъпването им.
(2) При установено  неспазване на този  кодекс Комисията налага санкция.
(3) Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ за налагане на санкция.
Чл. 57. Комисията по етика е длъжна веднъж годишно да отчита дейността си  пред Педагогическия  съвет на ОУ „Бачо Киро”.

СТАНДАРТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ
Отнасяйте се към всички граждани с уважение. Отнасяй се с другите така, както ти искаш да се отнасят към теб.
Поддържане на неутрална и честна позиция спрямо всички хора. Реализирайте поведение, лишено от пристрастия, честно и равнопоставено отношение към всички граждани.
Демонстрирайте външен вид и поведение, които да се отразят положително върху имиджа на  ОУ „ Бачо Киро” . Начинът на обличане говори за нашето отношение. Носете облекло, подходящо на заеманата длъжност. Помнете, че това, което носите, се отразява на вашето настроение, на грижата, която полагате в работата си, и на реакцията на гражданите.
Отговаряйте осведомено и предоставяйте актуална и точна информация. Стремежът на служителите на ОУ „ Бачо Киро” да бъде максималното подпомагане на гражданите.
Поддържайте професионално отношение. Професионализмът се разкрива чрез работата, която се върши етично, компетентно и позитивно.
Насърчавайте работата в екип. Работата в екип е способността за съвместна работа за постигане на обща цел. Способността да се насочват личните постижения към организационни цели, е формулата обикновените хора да постигат необикновени резултати.
Спазвайте ангажиментите си. Помнете, че важен елемент от качественото обслужване на гражданите е посрещането на техните нужди и очаквания.
Отговаряйте навреме. Отделяйте на гражданите необходимото време.
Променяйте вашата организация. Старайте се всеки ден да установявате отлична работна етика и да намирате начини да участвате активно в работата на вашата организация. Духът на служителите е важен и зависи от максималните усилия на всички.
Създайте ваш собствен стил на обслужване на гражданите. Бъдете искрени и последователни по всяко време. Помнете, че личните ви качества се отразяват на стандартите, които създавате за самите себе си. Разликата между ефективно и неефективно обслужване на гражданите е въпрос на:
• компетентност;
• умения за общуване;
• съпричастност;

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилата на поведение, съдържащи се в настоящия кодекс, са неизменна част от ежедневната работа на служителите.
§ 2. Спазването на етичните правила за поведение е гаранция за законността на действията на служителите и защита от неоснователни обвинения.
§ 3. Чрез спазването на правилата на поведение, заложени в Етичния кодекс и приети от всеки служител, се допринася за изграждането и утвърждаването на положителния образ на ОУ „ Бачо Киро”
§ 4. Настоящият етичен кодекс е отворен документ, подлежащ на непрекъснато развитие и обогатяване.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, УСТАНОВЯВАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ НА НАРУШЕНИЯТА И ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩИ МЕРКИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС
1. Настоящите вътрешни правила уреждат реда и начините за наблюдение, установяване и докладване на нарушенията и за предприемане на последващи мерки при прилагането на Етичния кодекс за поведението на учителите, служителите и работниците в училищната общност. Под „нарушения на Етичния кодекс“ по смисъла на тези правила се разбират следните групи прояви в тяхното поведение:
- неспазване на действащото законодателство;
- неспазване на вътрешноучилищните документи;
- действия и/или бездействия, водещи до разрушаване на доверието към училището;
- грубо отношение към учениците, родителите, колегите и външни лица; проявено неуважение, незачитане на правата и достойнството на личността и допускане на прояви на дискриминация поради етнически, религиозни и други причини;
- прояви на накърняване на авторитета на други учители, служители и работници и на престижа на учебното заведение, допуснати във и извън училището;
- прояви на недобросъвестно и некомпетентно изпълнение на възложените функции и накърняване на интересите на други лица.
2. Наблюдението и докладването на посочените в т. 2 нарушения да се извършват по две направления:
- вътрешно докладване – от педагогическия и непедагогическия персонал;
- външно докладване – от родители, граждани, представители на институции и фирми.
3. Сигналите за нарушенията се приемат в училището и се регистрират във входящия дневник – регистър.
4. Регистрираните сигнали се разглеждат от Комисията по етика в училището, назначена със заповед на директора.
5. Комисията е в състав от представители на:
- ръководството: М. Велчева и Е. Чергиланова – зам.-директор по УД;
- педагогическия персонал: П.Трендафилова, С.Вълчева, А.Вълкова, К.Стойчева, С.Недева – учител;
- непедагогическия персонал: Е.Коева, В.Димитрова и А.Бербатова – домакин.
6. Комисията се председателства от М.Велчева и Е.Чергиланова. – зам.-директор по УД.
7. Всички постъпили сигнали се разглеждат от комисията на нейни заседания, за което се води протокол.
8.  Комисията не е длъжна да разглежда анонимни сигнали.
9.  Членовете на комисията вземат решения с явно гласуване и обикновено мнозинство 50% + 1.
10. Председателят свиква първо заседание за разглеждане на постъпилия сигнал в седемдневен срок от постъпването му.
11. При необходимост от допълнителни данни и доказателства се извършва проверка и се провежда разговор със свидетели на нарушението.
12. При невъзможност случаят да се изясни на едно заседание, се насрочва последващо такова в седемдневен срок след първото.
13. При установяване на нарушения на етичните правила, представляващи и дисциплинарни нарушения, преписката се докладва и на директора за взети дисциплинарни мерки по Кодекса на труда.
14. За предприетите мерки и наложени наказания се уведомяват председателят на комисията по етика и лицето, подало сигнала.
15. При първоначално постъпване на работа всеки учител, служител и работник се запознава с Етичния кодекс и настоящите Вътрешни правила.