Правилник

26.1.2018 г. 15:36:30

Правилникът е приет на 01.09.2016 г. на заседание на ПС на училището с протоколно решение № 11/01.09.2016 г.

Правилникът е актуализиран в съответствие със задължителните предписания на Заповед № РД 06-532/25.05.2017 г. на Началника на РУО – Велико Търново, Решение на ПС на училището от 27.06.2017 г. и утвърден със Заповед № 321 А/27.06.2017 г. на директора на ОУ „Бачо Киро”, гр. Велико Търново.

Правилникът е актуализиран за учебната 2017/2018 г. с решение на ПС от 11.09.2017 г. и утвърден със заповед № 372/11.09.2017 г. на директора  на ОУ „Бачо Киро.

 


Глава Първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1.         Настоящият Правилник за дейността на Основно училище „Бачо Киро” град Велико Търново е приет на основание чл. 263, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование от Педагогическия съвет на училището на 01.09.2016 г., влиза в сила от 01.09.2016 г. и урежда цялостната дейност на ОУ „Бачо Киро” град Велико Търново.

Чл. 2.         Правилникът за дейността на училището е приет в съответствие с нормите на Закона за училищното и предучилищното образование, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и подзаконовите нормативни актове по тяхното приложение, Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване и Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена. При наличие на колизия между предвидените в закон, акт на министерски съвет или министър норми, регулиращи дейността, предмет на уредба от настоящия правилник и нормите на последния, се прилагат задължителните текстове на закона и подзаконовите актове по приложението му.

Чл. 3.          Правилникът конкретизира обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на предучилищно и училищно образование, както и с устройството, функциите, организацията и управлението на училището като институция в системата на предучилищното и училищното образование.

Чл. 4.         Настоящият правилник има за цел да осигури повишаване качеството на обучението, подобряване организацията на учебния процес и регулиране на отношенията между всички участници в образователния процес – децата, учениците, учителите, директорите, другите педагогически специалисти, както и родителите, и да подпомогне организацията на работата в училището.

Чл. 5.         Правилникът е задължителен за всички участниците в образователния процес – децата, учениците, учителите, директора и другите педагогически специалисти в ОУ „Бачо Киро” град Велико Търново, както и за родителите.

Чл. 6.         Правилникът за дейността на училището е в сила от 01.09.2016 г. и важи до неговата отмяна.

 

 

Глава  Втора

ПРИЕМ В УЧИЛИЩЕТО

 

Чл. 7.  /1/ Училището приема за обучение деца на родители, живущи в град Велико Търново, околните селища и чужди граждани, пребиваващи законно на територията на Република България, като не допуска дискриминация, основаваща се на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

          /2/ Подборът за записване на учениците в първи клас се извършва на основата на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново, приета с Решение на Общински съвет по предложение на Кмета на Община Велико Търново от 11.01.2017 г., определяща следните критерии за прием в първи клас:

 

Критерии

ТОЧКИ

Документи, доказващи критериите

1

ОБЩИ КРИТЕРИИ

18

 

1.1.

Близост до училището по настоящ адрес от адресната регистрация

7

Документо от служба ГРАО за настоящ адрес на детето за прием

1.2.

Брат и/или сестра, записани в същото училище

5

Проверка от комисията при записване на детето

1.3.

Дете, завършило подготвителна група в избраното училище

4

Удостоверение за завършена подготвителна група (копия)

1.4.

Месторабота на родител в района на училището (ползва се само за един от родителите)

2

Служебна бележка от работодателя с ЕИК, изх. №, адрес на месторабота, мокър печат и подпис

2

СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ

16

 

2.1.

Деца със СОП (специални образователни потребности) – до три деца в паралелка

5

Документ от регионалния екип за подкрепа за личностното развитие на децата със СОП

2.2.

Деца с трайни увреждания над 50%

3

Протокол на ЛК (копие) или експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК за детето (копие)

2.3.

Деца без родители

5

 

2.3.1.

Дете сирак*

4

Акт/актове за смърт на родители (копия)

2.3.2.

Деца с неизвестен родител или с родител с отнети родителски права

1

Удостоверение за раждане (копие) за доказване на неизвестен родител или копие от решението на съда за отнетите родителски права

2.4.

Деца, чийто родител/и или настойник/ци е/са инвалид/и със загубена работоспособност над 50%

1

Решение на ТЕЛК / НЕЛК за родителя (копие)

2.5.

Деца от социални заведения

2

Служебна бележка от ръководителя на социалното заведение

3

КРИТЕРИЙ, ИЗБРАН ОТ УЧИЛИЩЕТО

6

 

 

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ

40

 

 

  /3/ По точка № 3 от Критериите, определени с Наредбата на Община Велико Търново, с Решение на ПС на ОУ „Бачо Киро” за вътрешноучилищен критерий за прием в първи клас се определя „Заявено писмено желание за изучаване на чужд език от Раздел А на одобрения от ПС училищен учебен план – Английски език”, удостоверено с попълване на декларация по образец от родителя, който е утвърден с Писмо с изх. № 67-547-1/19.04.2017 г. на Зам. кмета на Община Велико Търново.

 

Чл. 8.  Децата, завършили подготвителна група в ОУ „Бачо Киро”, се записват в първи клас съгласно изискванията и критериите на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново.

Чл. 9.  Деца на шест години се приемат в първи клас, ако няма кандидати, подлежащи на обучение навършили и/или навършващи седем години в рамките на текущата календарна година. Приемането им се извършва срещу представена от родителите декларация.

Чл. 10. При постъпване в училището не се полагат предварителни изпити под каквато и да е форма.

Чл. 11. За записване в училище родителите на бъдещите първокласници подават Заявление по образец (Приложение № 11 към чл. 26 от Наредбата на на Община Велико Търново), копие на удостоверение за раждане на детето и удостоверение за завършена подготвителна група. За децата, които не са завършили подготвителна група, родителят подава декларация. Верността на данните се удостоверява с представяне на оригинално удостоверение за раждане. Данните от двата документа са под защита на ЗЗЛИ.

Чл. 12. В подготвителните групи се приемат деца, навършващи 5 и 6 години в годината, в която постъпват за обучение, със Заявление–декларация на родителите и копие от удостоверението за раждане на детето. Верността на данните се удостоверява с представяне на оригинално удостоверение за раждане. Данните от двата документа са под защита на ЗЗЛИ.

Чл. 13. /1/ Условията и редът за приемане и преместване на учениците от І до VІІ клас се определят с държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование. В края на всяка учебна година училището обявява свободните места по класове, съобразно двата учебни плана – за начален и прогимназиален етап;

 /2/ Приемането на ученици за новата учебна година става в зависимост от обявените свободни места;

 /3/ Приемането на нови ученици през годината се осъществява в зависимост от свободните места и изучавания чужд език.

 /4/ Приемът на ученици ІІ – VІІ клас се осъществява чрез: Заявление до директора; Удостоверение за преместване от предходното училище; Ученическа книжка.

 

Глава трета

УСТРОЙСТВО  И  ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ. ОЦЕНЯВАНЕ

 

Чл. 14.   /1/ Основно училище „Бачо Киро” гр. Велико Търново (наричано по-нататък „училището”) осигурява общо образование по смисъла на чл. 74, ал. 1 от ЗПУО чрез обучение за придобиване на общообразователна и разширена подготовка, завършване на клас и придобиване на основно образование, осъществявано в два етапа – начален (I – IV клас) и прогимназиален (V – VII клас);

/2/ Към училището работят две подготвителни групи като форма на предучилищно образование, което е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето.

1.        Началният час на сутрешния прием на децата е 7:30 часа, а крайният час на изпращането им – 13:30 часа; начален час на следобедния прием на децата е 12:30 часа, а крайният час на изпращането им – 18:30 часа.

2.        Децата от подготвителните групи могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен огран, както и по семейни причини.

3.        Отсъствията на децата по семейни причини през учебно време е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок от 7 дни преди отсъствието на детето.

4.        В хода на предучилищното образование постиженията на детето се отразяват в детско портфолио.

5.        В края на предучилищното образование с цел осигуряване на продължаващо взаимодействие между родителите и образователните институции портфолиото им се предава.

6.        Детското портфолио съдържа следните компоненти:

-          Лични данни на детето /автобиография/;

-          Карта с интереси и любими дейности на детето;

-          Постижения и успехи на детето в три етапа: входяща диагностика през м. септември – октомври, проследяващ етап през м. януари – февруари и изходяща диагностика през м. май;

-          Творчество на детето – рисунки, изделия и други;

-          Грамоти и награди от конкурси и състезания;

-          Атестация от детския учител.

/3/ Задължителното предучилищно и училищно образование в ОУ „Бачо Киро” е безплатно за децата и учениците.

Чл. 15.     В училището се прилага учебен план, изработен в съответствие с глава VI, раздел III от Закона за училищното и предучилищното образование и глава IV от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, който съдържа седмичния брой часове по учебни предмети, утвърден по паралелки за всяка учебна година. Учебният план се приема от педагогическия съвет в съответствие с държавния образователен стандарт и се утвърждава със заповед на директора, като не може да се променя през учебната година.

Чл. 16.     Образованието в училище има светски характер. Изучаване на религии се извършва в кръжочни форми и СИП по Религия (I – IV клас), след предварително попълнено заявление от родител на ученика.

Чл. 17.     Обучението и възпитанието на учениците в училището се извършва на книжовен български език.

Чл. 18.     На учениците, завършили успешно учебната година, училището издава следните документи:

       18.1.           Удостоверение за завършен I-ви клас от началния етап на основно образование;

       18.2.           Удостоверение за завършен начален етап на основно образование – за IV-ти клас;

       18.3.           Свидетелство за основно образование – за завършен VІІ-ми клас;

       18.4.           При останалите случаи успешното завършване на учебната година се удостоверява с ученическата книжка или с Удостоверение за завършен клас;

       18.5.           На децата, завършили подготвителната група, се издава Удостоверение.

Чл. 19.      Учениците, завършили успешно учебната година се записват административно в по-горен клас за следващата учебна година от класния ръководител в книгата за подлежащи на задължително обучение ученици.

Чл. 20.      Учениците, завършили седми клас в училището, продължават обучението си в други училища, съгласно нормативната уредба на МОН.

Чл. 21.       /1/ Училищното обучение се организира в последователни класове, номерирани във възходящ ред с римски цифри. Продължителността на обучение в един клас е една учебна година.

/2/ Подготвителните групи се обозначават с поредни букви от българската азбука.

Чл. 22.     /1/ В зависимост от броя на приетите ученици, класовете се разделят на паралелки. Паралелките от един клас се обозначават с буквите на българската азбука, които се поставят след номера на класа.

/2/ Паралелката може да се дели на групи при обучението по чужд език, технологии и предприемачество (V клас), домашна техника и икономика (VІ клас), технологии (VІІ клас), и по информационни технологии в V – VІІ клас;

/3/ Групите по ЗИП и ИУЧ се формират по паралелки от съответния клас.

/4/ Групите по СИП и ФУЧ се формират по паралелки или като сборни от паралелки и/или от различните класове;

/5/ Разпределението на учениците по паралелки и децата от подготвителните групи се извършва от заместник-директора за съответния образователен етап.

/6/ Надвишаването на броя на учениците в паралелките с до 10%, съгласно Приложението на Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, се извършва с решение на Педагогическия съвет на училището.

Чл. 23.     /1/ Преместване на ученик от една паралелка в друга на същия випуск, се извършва по ред и механизъм,  които включват:

1.             Депозиране на писмено заявление  до директора на училището, съдържащо ясно и мотивирано обосноваване на причините и аргументите, поради които се иска преместване на ученика/ученичката от една в друга паралелка и

2.             Наличие на някоя от посочените по-долу причини:

-     Необходимост от промяна на обкръжаващата ученика училищна среда;

-     Развитие индивидуалните таланти на детето;

-     Други ситуации, непредвидени по-горе, но крайно належащи за преместването на ученика.

/2/ Преместване се допуска при наличие на свободни места в другите паралелки на випуска и когато преместването не нарушава общия баланс и пълняемост на останалите паралелки и групите по чужд език, информационни технологии, технологии и предприемачество (V клас), домашна техника и икономика (VІ клас) и технологии (VІІ клас).

/3/ Заявлението за преместване на ученика са внася за разглеждане на заседание на Педагогически съвет на училището, който, след обсъждане на причините и мотивите, с които се аргументира преместването, взема решение за преместване или недопускане преместването на ученика.

/4/ Преместване на ученика се извършва след решението на Педагогическия съвет и с изрична заповед на Директора на училището, като промяната се отразява в Образец 1 на училището.

Чл. 24.     /1/ Учебната година е с продължителност 12 месеца, включва учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове, както и ваканции. Учебните срокове и тяхната продължителност, продължителността на учебната седмица, продължителността на учебните часове, както и ваканциите се определят с държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование.

/2/ За всяка учебна година Министърът на образованието и науката определя със заповед:

1.   началото и края на ваканциите с изключение на лятната;

2.   неучебните дни;

3.   началото и края на втория учебен срок.

/3/ Учебната година започва с общо училищно тържество на 15 септември. В случай че 15 септември е почивен ден, тя започва на първия следващ работен ден.

Чл. 25.     В събота и неделя могат да се организират излети, походи, състезания, съгласно годишния план на училището и плана за организиране на обучението по физическо възпитание и спорт.

Чл. 26.     /1/ Организацията на учебния ден е полудневна и целодневна.

/2/ Полудневната организация се осъществява на две смени и включва от 4 до 7 задължителни учебни часа, вкл. и ЧК.

/3/ Учебните смени се променят през ІІ учебен срок.

/4/ Часовете по ЗИП в ІII, IV и VII клас се включват в седмичното разписание.

/5/ Часовете по ИУЧ в I, II, V и VI клас се включват в седмичното разписание.

/6/ Часовете по СИП в ІII, IV и VII клас и ФУЧ в I, II, V и VI клас от УУП се провеждат след или преди учебните часове за деня.

/7/ Обучението по трети допълнителен час по учебния предмет Физическо възпитание и спорт за III, IV и VII клас и Учебен час за спортни дейности за I, II, V и VI клас се провеждат в обратната смяна на учебните занятия.

/8/ Заниманията под формата на извънкласни и извънучилищни дейности се осъществяват след съгласуване между родителите и представителите на съответните институции и клубове.

/9/ При липса на други възможности учениците могат да отсъстват от часовете за организиран отдих и спорт или от часовете за дейности по интереси до два учебни часа през деня или два дни в седмицата от часовете на целодневна организация на учебния ден при подадена декларация от родителя или настойника на ученика.

/10/ С решение на ПС в училището могат да се разкриват и функционират различни кръжочни форми за извънкласни дейности по предмети и области по всички КОО от учебния план на училището за съответния етап, както и по предмети и области извън КОО на съответния учебен план, непротиворечащи на основните принципи на образованието в Република България. Организацията на този вид учебни занятия се извършва на основата на общите правила за организиране на учебния процес и включват: Годишно разпределение на темите на преподавания учебен материал; График за провеждането на кръжочните форми; Списък на учениците и отчетна форма за присъствие и отсъствие на обучаемите; Отчетна справка за взетите лекторски часове.

/11/ Осъществяването и организирането на екскурзии с учебна цел, провеждането на зимни и летни лагери, участия в състезания и изяви на учениците в и извън гр. В. Търново се планира и осъществява съгласно „Стандартна процедура” приета с решение № 2 по т. 4 /08.09.2015г. на  ПС на училището и е неразделна част от настоящия правилник и в съответствие с Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 365/21.12.2016 г.

Чл. 27.     Учебното съдържание в училището има общообразователен характер.

Чл. 28.     С решение на педагогическия съвет за учениците, които отговарят на условията на чл. 107, ал. 1 и 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, могат да се прилагат освен дневната и следните форми на обучение: индивидуална, самостоятелна, дистанционна и комбинирана. Различните форми на обучение са конкретизирани в Раздел VI на Закона за предучилищно и училищно образование.

Чл. 29.     /1/ Организацията на обучението в дневна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна и комбинирана форма на обучение, както и условията и редът за преминаване от една форма на обучение в друга се уреждат с държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование.

/2/ Оценяването в различните форми на обучение се извършва при условията и по реда на държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Чл. 30.     Оценяването е процес на установяване и измерване на постигнатите резултати от обучението и нивото на подготвеност на учениците за бъдещата им реализация, който се осъществява в съответствие с Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Оценяването се извършва в процеса на обучение, в края на клас или етап от степен на образование и при завършване на степен на образование.

Чл. 31.     /1/ В зависимост от организацията и обхвата си оценяването в процеса на училищното обучение може да е:

1.    национално – обхваща ученици от един клас в цялата страна;

2.    регионално – обхваща ученици от един клас в рамките на една или няколко области;

3.    училищно – обхваща ученици от един клас в рамките на отделно училище;

4.    групово – обхваща част или всички ученици от една или повече паралелки;

5.    индивидуално – за отделен ученик.

/2/ В края на ІV и VІІ се провежда национално външно оценяване за установяване степента на постигане на компетентностите за съответния етап, определени с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка.

/3/  Оценката съдържа качествен и количествен показател. Оценките, които може да се поставят, са „отличен (6)”, „много добър (5)”, „добър (4)”, „среден (3)”, „слаб (2)”.

/4/ На учениците от I до III клас включително не се поставят количествени оценки.

Чл. 32.     Контролните, класните работи и други форми на писмена проверка се провеждат по график, изготвен по предложение на учителите и утвърден от директора и/или заместник-директора за съответния етап.

Чл. 33.     /1/ В един учебен ден може да се проведе само една писмена проверка в класа, а за седмицата не повече от две.

/2/ Равнището на знанията, уменията и компетенциите на учениците се оценяват от учителя. Оценката се вписва в дневника, в електронния дневник и ученическата книжка след мотивирано становище на учителя;

/3/ При използване на нетрадиционни технологии или техники, оценките се приравняват към действащата шестобална система.

Чл. 34.     /1/ Срочните оценки се оформят по преценка на учителя в съответствие с минималния задължителен брой текущи оценки за съответния срок, регламентирани от Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

/2/ Учителят осъществява през целия срок ритмичност в изпитванията.

Чл. 35.     /1/ Провеждането на поправителни изпити се извършва по график, съставен от заместник-директора по информация на класните ръководители и се утвърждава от директора;

/2/ Преди провеждането на изпита учителите провеждат консултации по съответния предмет;

/3/ За резултата от поправителните изпити се съставя протокол, който се предава на заместник-директора заедно с протокола за провеждане на изпита, които се съхраняват в отделна папка.

Чл. 36.     В началото на учебната година заместник-директора изготвя график за консултации на учениците по отделните учебни предмети, както и график за консултиране на родителите.

Чл. 37.     /1/ Към училището функционират: здравни кабинети с медицински специалисти, библиотечно-информационен център, бюфет и стол.

/2/ Учениците ползват техните услуги по време на междучасията и в извънучебно време.

 

Глава Четвърта

ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ, САНКЦИИ И НАГРАДИ НА УЧЕНИЦИТЕ

 

Чл. 38.     Децата, съответно учениците имат следните права:

1.        да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

2.        да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

3.        да избират профила и професията;

4.        да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

5.        да получават библиотечно-информационно обслужване;

6.        да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

7.        да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;

8.        да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или професия;

9.        да участват в проектни дейности;

10.    да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове;

11.    да избират и да бъдат избирани да участват във формите на ученическо самоуправление (ученически парламент) за да участват в обсъждането при решаване на въпроси , засягащи училищния живот и училищната общност;

12.    да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;

13.    да бъдат поощрявани с морални и материални награди.

14.    ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:

-          по медицински причини – при представяне на медицински документ и след писмено потвърждение от родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето;

-          поради наложително участие в друга дейност – при представяне на документ от спортния клуб, в който членува, от организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, и след писмено потвърждение от родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето;

-          до 3 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на писмено заявление от родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето;

-          до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на решение на педагогическия съвет, след постъпило заявление от родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето.

 

Чл. 39.     /1/ Децата, съответно учениците имат следните задължения:

1.         да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

2.         да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

3.         да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

4.         да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник, а именно:

-        момичетата да не се явяват в училище с неприлично облекло (дрехи, непокриващи талията и позволяващи да се вижда бельото, къси панталони, дълбоки деколтета), с тежък грим и екстравагантни прически;

-        момчетата да не се явяват в училище с разкъсани дънки и дрехи, екстравагантни прически;

-        да не се явяват с опасни обувки (маратонки с колелца , бутонки с шипове и други);

-        да нямат пиърсинг по части от лицето – устни, нос, вежди и др.;

5.         да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества;

6.         да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

7.         да носят ученическата си лична карта в училище и извън него и при поискване да я представят;

8.         да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти ученическата си книжка и бележника за кореспонденция;

9.         да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;

10.     да спазват правилника за дейността на институцията;

11.     да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;

12.     да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове;

13.     да не консумират храна и да не дъвчат дъвка в час;

14.     да не стоят в учебните часове с шапка;

15.     да опазват и поддържат материално-техническата база на училището в добро състояние при пълно спазване на определените санитарно-хигиенни и противопожарни норми;

16.     да се явяват в училище 10 минути преди началото на учебните занятия;

17.     да спазват указанията на охраната при нормална и екстремна обстановка в сградата и в района на училището и да поддържат със служителите от охраната строго официални служебни отношения;

18.     да заемат мястото си в кабинета и да се подготвят за работа след биенето на първия звънец (закъснение за час се отбелязва като неизвинено отсъствие в предвидената за това графа в дневника на класа и електронния дневник като ученикът остава до края на часа в класа); да не напускат района на училището по време на учебен час и междучасия без разрешение на представител на административното ръководство (при отсъствие на учител, класен ръководител);

19.     да спазват нормите за ползване на физкултурните салони (установени в отделен правилник или Заповед на Директора на училището); да влизат с подходящ екип в часовете по ФВС (при 3 /три/ явявания без екип за срок се регистрира 1 /едно/ неизвинено отсъствие и всяко следващо явяване без екип се регистрира като неизвинено отсъствие);

20.     да опазват дневника на класа;

21.     да пазят училищното имущество. Родителите на ученик, който повреди училищното имущество, отстраняват повредата или заплащат същата в седемдневен срок от датата на констативния протокол (изготвя се от счетоводител, домакин и АСД). Ако повредата е направена умишлено, на ученика се налага и санкция;

22.     да изпълняват полагащото се дежурство в клас;

23.     да изпълняват указанията на учителите при извънучилищни мероприятия;

24.     да не въвеждат външни лица в  сградата на училището;

25.     да не участват в политически мероприятия и организации до навършване на пълнолетие;

26.     да не организира и осъществява политическа и религиозна пропаганда в училище;

27.     да не възпрепятстват учителите и служителите на ОУ „Бачо Киро” при изпълнение на служебните им задължения;

28.     да не посещават обществени места в учебно време без придружител, съгласно изискванията на Закона за закрила на детето;

29.     да не използват нечестни начини за повишаване на успеха и извиняване на отсъствия;

30.     да не демонстрират прояви на интимна близост в сградата, в района на училището и по време на час;

31.     да не посещават избирателно часовете, когато имат медицински документ за освобождаване от учебни занятия по здравословни причини.                    

/2/ За системни нарушения на задълженията се уведомяват родителите на ученика.

Чл. 40.     /1/ За неизпълнение на задълженията, определени в Закона за предучилищното и училищното образование, в нормативните актове по неговото прилагане и в правилника за дейността на училището, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците може да се налагат следните санкции:

1.      забележка;

2.      преместване в друга паралелка в същото училище;

3.      предупреждение за преместване в друго училище;

4.      преместване в друго училище;

5.      преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение.

/2/ Санкциите на учениците в ОУ „Бачо Киро” се налагат, в съответствие с Раздел III Санкции на учениците, чл. 199, чл. 200, чл. 201, чл. 202, чл. 203, чл. 204, чл. 205, чл. 206 и чл. 207 от ЗПУО и Наредба за приобщаващо образование, приета с ПМС № 286 от 04.11.2016 г.

Чл. 41.     /1/ Санкциите са срочни и се налагат със заповед на директора на училището.

/2/ Когато санкциите „Преместване в друга паралелка в същото училище”, „Предупреждение за преместване в друго училище”, „Преместване в друго училище” и „Преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение” са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

/3/ Санкциите „Забележка” и „Преместване в друга паралелка в същото училище” се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител, а всички останали санкции – със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

/4/ Класният ръководител е длъжен да уведоми родителя/настойника на ученика за извършеното нарушение преди налагането на санкция и за поставената оценка за поведение на ученика.

Чл. 42.     Откриването на процедура по налагане на санкции и провеждането ѝ се извършват по реда на чл. 204 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Чл. 43.          /1/ За отличен успех, за научни и практически постижения в определена образователна област, за успешно представяне в състезания, конкурси, олимпиади, научни конференции (на училищно, регионално и национално равнище) учениците се награждават с:

1.    похвала от Директора на училището и Педагогическия съвет;

2.    книги и други предмети;

3.    похвална грамота;

4.    други награди за изяви и постижения.

/2/ Педагогическият съвет предлага за награждаване учениците пред директора по предложение на класния ръководител.

 

Глава Пета

РОДИТЕЛИ

 

Чл. 44.     /1/ Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на детето или ученика го прави необходимо.

/2/ Средство за постоянна връзка между училището и родителя е бележникът за кореспонденция, ученическата книжка, електронният дневник на паралелката,  електронната материална книга и училищната елетронна платформа в „Офис 365”.

/3/ Средство за връзка със семейството на ученика може да бъде и електронната поща на един от родителите, както и електронният дневник на паралелката.

Чл. 45.     Родителите имат следните права:

1.    периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата в училището и за приобщаването им към общността;

2.    да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

3.    да се запознаят с училищния учебен план;

4.    да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика;

5.    най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с личностното развитие на децата им;

6.    да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на училището;

7.    да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището.

Чл. 46.     Родителите имат следните задължения:

1.    да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно образование и на ученика в училище, като уведомяват своевременно училището в случаите на отсъствие на детето или ученика;

2.    да запишат при условията на чл. 12 от ЗПУО детето в първи клас или ученика в училище в случаите на преместване в друго населено място или училище;

3.    редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищната среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила;

4.    да спазват правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му от страна на детето и ученика;

5.    да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;

6.    да участват в родителските срещи;

7.    да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време.

 

Глава Шеста

ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ИМУЩЕСТВОТО В ОУ „БАЧО КИРО”

 

Чл. 47.     /1/ Цялата материална база се инвентаризира и се завежда под номер в инвентарната книга от материално отговорното лице.

/2/ Инвентарът се зачислява на учители и служители от домакина срещу подпис в специален картон.

/3/ Със заповед на директора всяка година се извършва инвентаризация на училищното имущество от комисия в определен срок.

Чл. 48.     /1/ Учениците, щатният персонал и външните лица възстановяват нанесените имуществени вреди в 7-дневен срок.

/2/ За срочното възстановяване на материалните щети отговарят класните ръководители на виновните ученици.

Чл. 49.     На целия щатен персонал е забранено тютюнопушенето, употребата на наркотични и упойващи вещества, употребата на алкохол в сградата на училището и в прилежащия му терен.

Чл. 50.     Помощният персонал извършва почистване на училището и района около него, както следва:

-          приготвяне на дезинфекционен разтвор – всеки понеделник;

-          забърсване на коридори и стълбища – в голямото междучасие на I и II смяна;

-          почистване на класни стаи, кабинети и салони – след учебните занятия за всяка смяна;

-          почистване на двора, физкултурните игрища и тротоарите – сутрин и след края на последния учебен час;

-          почистване на прозорците - периодично, най-малко 2 пъти в годината.

Чл. 51.     /1/ Учителите, работниците и служителите са длъжни да  съхраняват и пазят повереното им имущество и техника.

/2/ Учителите, работниците и служителите са длъжни да спазват правилата за реда и начина за използване на техническите средства и съоръжения.

/3/ Учителите, работниците и служителите не могат да изнасят извън територията на училището всякакъв вид техника, документи или материали, освен след уведомяване и получаване на разрешение от директора. Учителите, работниците и служителите могат да изнасят извън територията на училището поверените им персонални преносими компютри.

/4/ Учителите, работниците и служителите са длъжни да спазват правилата за противопожарна охрана.

Чл. 52.     Учителите, работниците и служителите са длъжни да ползват работните помещения според тяхното предназначение.

 

Глава Седма

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ В ОУ „БАЧО КИРО”

 

Чл. 53.     /1/ Пропускателният режим в училището се осъществява от портиери и видеоконтрол, осъществяван от 32 камери и записващо устройство и произтичат от „Правилата за осигуряване на реда, сигурността и пропусквателния режим в ОУ „Бачо Киро” гр. Велико Търново”, приети от ПС на училището на 24.02.2015 г. с Протокол № 6, т. 2, Решение № 1.

/2/ Работното време на длъжностните лица, отговарящи за пропускателния режим, се определя със заповед на директора на училището.

/3/ Физическата охрана се грижи за опазване на имуществото на училището, живота и здравето на обучаващите се в него деца и работещите в него учители, служители и помощен персонал.

/4/ Физическата охрана води видеонаблюдението с поверената му СОТ, съдейства за преодоляване на възникнали проблеми и докладва на директора и/или дежурният заместник-директор, дежурния главен учител  за настъпили събития, провинения на ученици и загубено имущество.

/5/ Физическата охрана осигурява пропускателния режим в училището.

/6/ Физическата охрана, дежурните заместник-директори, дежурните главни учители и учители, имат право да откажат достъп до училището на лица, които нарушават реда в училище или са в неадекватно състояние.

Чл. 54.     /1/ Всички външни лица, които влизат в сградата на училището, са длъжни да удостоверят самоличността си с документ при поискване от  физическата охрана на училището. При отказ да направят това, те не се допускат в училището.

/2/ В ОУ „Бачо Киро” се води и поддържа Книга за пропускателния режим в ОУ „Бачо Киро”. Външните лица се допускат в сградата на училището само след писмено регистриране в Книгата за пропускателния режим в ОУ „Бачо Киро”, след вписване на следните индивидуализиращи ги данни: трите имена на посетителя, началният и крайният час на посещението, името на лицето, което посещават.

/3/ Контролът по спазването на пропускателния режим се осъществява от директора. Директорът на училището има право със заповед да утвърди детайлизирани правила за достъп до определени работни помещения. Директорът на училището чрез заповед определя длъжностните лица, задълженията и отговорностите им относно пропускателния режим в ОУ „Бачо Киро”.

/4/ Родителите, които посрещат децата си, ги изчакват, както следва:

-     при неблагоприятни атмосферно-метеорологични условия – във фоайето на училището;

-     при благоприятни атмосферно-метеорологични условия – в двора на училището.

Чл. 55.     /1/ Учениците влизат в сградата на училището, както следва:

-     Подготвителни групи и I клас – през южния вход;

-     II – IV клас – през югозападния вход;

-     V – VII клас – през югозападния вход;

/2/ Когато учениците ползват стола, здравната служба и библиотеката, влизат през южния вход.

Чл. 56.     Движението по етажите и стълбищата се извършва съобразно предварително разработена за целта схема.

Чл. 57.     При екстремни ситуации се използват всички входове и стълбища, съгласно изработения план за евакуация.

 

Глава Осма

ЗАБРАНА ЗА РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ

НА ПОВЕРИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ

 

Чл. 58.     /1/ Педагогическия персонал, работниците и служителите в училището нямат право да разпространяват под каквато и да е форма и пред когото и да е факти и сведения, които представляват служебна или фирмена тайна и са узнати от тях при или по повод изпълнението на техните трудови задължения.

/2/ Всеки служител попълва специално изготвена декларация за конфендециалност по смисъла на т. 1, която се съхранява в личното дело на всеки служител, работник или учител.

/3/ Списъкът на фактите и сведенията, които представляват служебна или фирмена тайна, се определя от директора по специален ред.

 

Глава Девета

КОМИСИИ

 

Чл. 59.     В ОУ „Бачо Киро” функционират следните комисии и се осъществяват следните дейности:

1.        Комисия по диференцираното заплащане – председател Вл. Николов, членове: Валентина Найденова, Елеонора Чергиланова, Нели Дончева, Пенка Моллова, Галя Божкова, Мила Велчева, Иван Иванов, Надежда Дончева.

2.        Председател на МО /методическо обединение/ на началните учители и възпитатели в начален етап – Ивелина Стефанова; секретар: Ивелина Дончева.

3.        Председатели МО /методически обединения/ в прогимназиален етап:

-     БЕЛ, история и цивилизация – Мария Чешмеджиева;

-     Математика, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, биология и здравно образование, география и икономика – Илка Гайдарова;

-     Чужди езици – Нели Йорданова;

-     Физическо възпитание и спорт, изобразително изкуство, музика, технологии – Надежда Дончева.

4.        Летописна книга – Венета Михайлова, Диана Стефанова, Теодора Димитрова.

5.        Изготвяне на седмично разписание и представяне за одобрение от РЗИ – Валентина Найденова, Пенка Моллова, Елеонора Чергиланова, Галя Божкова и медицинското лице.

6.        Комисия за подготовка на информационни масиви и статистика – Анита Цанева и Даниела Р. Иванова.

7.        Координационен съвет за справяне с училищния тормоз – председател: Валентина Найденова, секретар: Даниела Стоянова, членове: Таня Попова,  Игор Христов, представители на ученическото самоуправление, Гр. Георгиева от УС на УН.

8.        Комисия за безопасност на движенето по пътищата – Георги Василев, Александрина Христова, Денка Пенкова.

9.        Комисия за здравно образование и възпитание – председател: Антоанета Димитрова, Ваня Колева и медицинско лице.

10.    Протоколна книга  от заседания на ПС и протоколи от ОС – Анита Цанева, Даниела Ал. Иванова, Мария Чешмеджиева, Венета Михайлова, Маргарита Бахчеванова.

11.    Комисия /комитет/ по безопасни условия на възпитание, обучение и труд – председател: Валентина Найденова, членове: Галина Илчева, Милена Цанева, Галя Божкова, Поля Трендафилова, Венислава Панайотова.

12.    Нещатен щаб за действия при бедствия, аварии, катастрофи и ликвидиране на пожари – председател: Елеонора Чергиланова, членове: Иван Иванов, Даниела Р. Иванова, Емил Тодоров.

13.    Изготвяне на календарен план за историческите и християнски празници – Ивелина Стефанова, Надка Николова, Светлана Тонкова, Денка Пенкова.

14.    Комисия за подготовка на училищни тържества – Мария Чешмеджиева, Венета Михайлова, Дияна Сутрова, Ивелина Стефанова, Габриела Начева, Надежда Дончева, Емил Тодоров, Никифор Тодоров, Иван Иванов.

15.    Поддръжка на официален сайт, ЕД и ЕМК – Нели Дончева, Никифор Тодоров, Даниела Стоянова.

16.    Връзки с институции и други дейности: директор, зам.- директори, педагогически съветник.

17.    Комисия за национални и международни програми и проекти – Елеонора Чергиланова, Валентина Найденова, Надежда Дончева, Антоанета Димитрова, Даниела Стоянова, Даниела Р. Иванова, Никифор Тодоров.

18.    Комисия по даренията – председател: Валентина Найденова, членове: Даниела Р. Иванова и Стефка Недева.

19.    Етична комисия – Славена Вълчева, Поля Трендафилова, Кети Стойчева, Мила Велчева.

20.    Училищен екип „Електронно училище“ – Валентина Найденова, Никифор Тодоров, Даниела Р. Иванова, Даниела Ал. Иванова, Анита Цанева, Нели Дончева, Галя Божкова, Стефка Стоянова, Даниела Стоянова, Ирена Пенчева, Мария Кокаланова, Нели Йорданова, Надежда Дончева, Ивелина Дончева.

21.    Координиращ училищен екип за организиране и координиране на процеса на общата и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците по наредбата за приобщаващото образование – председател: Елеонора Чергиланова, секретар: Даниела Ал. Иванова, членове: Иван Иванов, Мария Чешмеджиева, Нели Дончева, Илка Гайдарова, Светлана Симеонова, Игор Христов, Стефка Недева, Ирена Пенчева, Маргарита Бахчеванова.

 

Глава Десета

УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО

Чл. 60.     Училището се управлява от директор и заместник-директори по учебната дейност: за І – ІV клас (начален етап) и V – VІІ клас (прогимназиален етап).

Чл. 61.     /1/ Длъжностните характеристики на зам.-директорите се актуализират ежегодно и се утвърждават от директора.

/2/ При отсъствие на директора до 60 календарни дни със заповед се определя за заместник един от заместник-директорите, а при невъзможност – от определен със заповед педагогически специалист от училището.

/3/ Заповедта се издава от директора.

Чл. 62.     /1/ Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в училището е педагогическият съвет.

/2/. Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти и заместник-директорите без норма на преподавателска работа. Директорът на училището е председател на педагогическия съвет.

Чл. 63.     Училищното настоятелство е независимо доброволно сдружение за подпомагане дейността на училището, създадено като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и организира дейността си при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с разпоредбите на Закона за предучилищно и училищно образование, на устава или на учредителния си акт.

Чл. 64.     Общественият съвет към училището е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му и действа съобразно Глава четиринадесета на ЗПУО.

Чл. 65.     /1/ Училището е общинско.

/2/ Общината предоставя материалната база на училището за ползване, стопанисване, разпореждане и управление.

Чл. 66.     /1/ Дейността на училището се финансира със средства от държавния бюджет, бюджета на община Велико Търново, европейски фондове и програми и други източници.

/2/ Директорът на училището и главния счетоводител разработват проект за бюджет на основата на наредбата за ДБ, който се съгласува с училищната комисия по бюджет и финанси, ПС и УН и се утвърждава от кмета на общината.

/3/ Директорът се грижи за целесъобразното изразходване на бюджета въз основа на действащата нормативна база, отчитайки целесъобразността на направените разходи и съобразявайки се с действащите правила за ВФК и ЗСФУК.

/4/ На основата на действащата нормативна база, превантивният контрол по целесъобразното изразходване на бюджета се осъществя от главния счетоводител на училището.

Чл. 67.     Училището формира собствени приходи от: дарения от юридически и физически лица; дарения от училищното настоятелство; разработване на проекти по програми на МОН – НП „На училище без отсъствия” Мярка „Без свободен час”; НП „С грижа за всеки ученик”; НП „Информационни и комуникационни технологии в училище”;  НП „Модернизация на материалната база в училище”; НП Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности – „Твоят час” – фаза I; НП „Информационни и комуникационни технологии в училище (ИКТ) в предучилищното и училищното образование”, НП „Еразъм+”.

 

 

 

Глава Единадесета

ЕЛЕКТРОННО УЧИЛИЩЕ

 

Чл. 68.     /1/ С решение № 391 от 17.07.2017 г. на МС ОУ „Бачо Киро е със статут на иновативно училище, на базата на което считано от учебната 2017/2018 г. се преминава към нов  управленчески модел, състоящ се в установяване на електронна организация на управлението на ОУ „Бачо Киро.

/2/ Установяването на електронното управление се състои в следните стъпки:

1.      Поетапно преминаване към електронно планиране (e-planning), изразяващо се в събиране, обработка и анализ на необходимата за управлението на училището информация чрез средствата на ИКТ.

2.      Подготовка на учители и училищно ръководство за съвместна работа он- и оффлайн по създаването и редактирането на различните планове и документи на училищната организация в Office 365 Portal.

3.      Използване на софтуерни продукти за създаване на седмично разписание на учебните занятия, графици на училищния персонал, изграждане на проекто-образеца и поддържането на деловодната документация в училището.

4.      Виртуализиране на учебния процес.

5.      Управление на училището с използването на е-продукти, свързани с разширяване възможностите за осъществяване на маркетингови дейности в организацията и установяване на нови форми на връзки с обществеността – „видимост“ в интернет.

6.      Поетапна подмяна на кабелната с безжична интернет свързаност и 100% wi-fi връзка за административния и управленски персонал.

7.      Създаване и апробиране на виртуална информационно-методическа среда, в която да се реализират конкретни дейности.

8.      Повишаване на информационно-технологичната (цифровата) компетентност на педагогическия екип и администрацията в училище.

9.      Подобряване на оперативността при получаване и обработка на информация от различните структурни нива или субекти в училището чрез стимулиране на е-комуникацията.

10.  Намаляване потреблението на документи на хартиени носители с 30 %.

Чл. 69.     /1/ През настоящата учебна година в ОУ „Бачо Киро ще се актуализират, създават, обработват и съхраняват следните документи в електронен вид:

1.      Списък Образец № 1;

2.      Електронен дневник;

3.      Електронна материална книга;

4.      Регистър на отсъствията;

5.      Регистър на подаваните от родителите онлайн заявления за отсъствия по смисъла на чл. 54, ал. 1, т. 4 от Наредба за приобщаващото образование;

6.      Книга за решенията на педагогическия съвет и протоколи от заседанията на ПС.

/2/ Решенията и протоколите по т. 6 се съставят след провеждане на електронно гласуване на ПС по въпроси, които не търпят отлагане.

Чл. 70.     /1/ Във връзка с изпълнение дейностите по чл. 68, ал. 2, т. 7 от настоящия правилник класните ръководители и учителите, преподаващи в съответните паралелки предоставят първична информация за ефективно поддържане на електронното управление в ОУ „Бачо Киро, както и на Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование /НЕИСПУО/.

/2/ Обособяват се следните задължениия за класните ръководители и учителите преподаващи в съответната паралелка, които не са класни ръководители:

1.      Въвеждане на отсъствията и оценките на учениците в електронния дневник;

2.      Попълване на темите за деня на преподаденото учебно съдържание в електронна материална книга;

3.      Водене на бележки за поведението на учениците в електронния дневник;

4.      Вписване на задачите за домашна работа в електронния дневник.

/3/ Класните ръководители и учителите, преподаващи в съответната паралелка, които не са класни ръководители, работят за изграждане на ефективна връзка с потребителите на горепосочената информация (УН, Обществен съвет и др.), с цел постигане на екипност, информираност и ангажираност на заинтересованите от обучението на децата и учениците лица.

Чл. 71.     /1/ ОУ „Бачо Киро организира събирането, обработването, въвеждането, използването и съхраняването на информацията в НЕИСПУО и поддържа електронен архив на документите, съобразно изискванията на Наредба № 8/11.08.2016 г. за следните модули:

1.      „Институции, съдържащ информация за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, описана в приложение № 1 на Наредба № 8/11.08.2016 г.;

2.      „Документи за дейността на институцията – съдържа електронни раздели съгласно приложение № 2 на Наредба № 8/11.08.2016 г.;

3.      „Деца и ученици – съдържа лични образователни дела на децата и учениците с информация, описана в приложение № 3 на Наредба № 8/11.08.2016 г., и Регистър на документите за завършено основно образование.

/2/ Информацията за модулите по чл. 71, ал. 1, т. 1, 2 и 3 и регистърът по т. 3 се предоставя от учителите и се води и използва при условията и по реда на тази глава, а регистърът – при условията и по реда на Наредбата по чл. 345, ал. 2 от ЗПУО, от определени със заповед на Директора длъжностни лица.

Чл. 72.     /1/ Първичното събиране и обработване на информацията за модулите по чл. 71 се осъществява от учителите и административния персонал в училището. 

/2/ Информацията по ал. 1 се подава към НЕИСПУО, подписана с електронен подпис от директора на ОУ „Бачо Киро, по график за съответната учебна година, утвърден от министъра на образованието и науката. 

Чл. 73.     /1/ След приключване на учебната година в ОУ „Бачо Киро информацията за дейността през година се архивира и се съхранява на електронен носител.

/2/ Информацията за дейността на училището се отразява в модул „Институции от НЕИСПУО като списък-образец, който служи за отразяване на информация за училището, организацията на образователния процес за учебната година и установяване на съответствие с нормативната уредба в системата на предучилищното и училищното образование. Списък-образецът съдържа информацията, посочена в приложение № 1 на Наредба № 8/11.08.2016 г.

/3/ Списък-образец № 1 за учебната година се изготвя и утвърждава от директора след съгласуване с началника на РУО като срокът за подаване на данните към НЕИСПУО е 30 септември, а утвърждаването до 5 октомври.

/4/ Всяка промяна в списък-образеца, свързана с вида на институцията, извършваната дейност, броя на паралелките/групите или с промени в персонала, се утвърждава от директора след съгласуване с началника на РУО.

/5/ Данните за списък-образеца или за промени в него се въвеждат в НЕИСПУО с подпис на директора и счетоводителя. 

/6/ Данните за всяка промяна по ал. 4 се въвеждат от директора на ОУ „Бачо Киро в НЕИСПУО от 1-во до 5-о число на месеца, следващ утвърдената промяна. 

/7/ Удостоверението за подадените данни в списък-образеца, което се генерира от НЕИСПУО след съгласуване, съответно утвърждаване от РУО, се съхранява в училище в срок от 5 години. 

/8/ Информацията и дейностите по ал. 3 – 6 се извършват и удостоверяват с електронен подпис. 

Чл. 74.     Към Списък-образец № 1 се прилагат: документи за вида, наименованието и местонахождението на институцията в случаите, в които е настъпила промяна през предшестващия период; училищни учебни планове; учебни програми, утвърдени от директора; годишен план; информация за организацията на учебния ден.

Чл. 75.     /1/ Информацията за децата и учениците се отразява в лични образователни дела в модул „Деца и ученици.

/2/ Личното образователно дело е електронна партида за всяко дете/ученик, която съдържа информацията, определена в приложение № 3 на Наредба № 8/11.08.2016 г.

/3/ Личното образователно дело се създава при постъпване на детето или ученика в ОУ „Бачо Киро и се води до:

1.      завършване на основно образование, или 

2.      отписване от училище.

/4/ Личното образователно дело на детето/ученика се съхранява в НЕИСПУО и училището разполага с достъп до него през съответната учебна година.

/5/ При преместване на дете или ученик в учебно време в друго училище, достъпът по ал. 2 се предоставя в 10-дневен срок от датата на постъпване в приемащата институция.

Чл. 76.     /1/ Директорът на училището организира и контролира събирането, анализирането и съхраняването на информацията необходима за управление на ОУ „Бачо Киро.

/2/ Директорът следи за:

1.      попълване на данните за всяка учебна година съобразно графика по чл. 72, ал. 2 от настоящия правилник;

2.       приключване на работата по електронната партида в 10-дневен срок след преместване, завършване или отписване на детето/ученика и удостоверява с електронен подпис коректността на въведените данни за периода, в който детето/ученикът се е обучавал в ОУ „Бачо Киро;

3.      разпечатване на личното образователно дело на хартиен носител в съответствие с изискванията;

4.      съхраняване на личното образователно дело на електронен и на хартиен носител в институцията със срок не по-малък от 50 години.

Чл. 77.     /1/ Документите в ОУ „Бачо Киро се издават, водят и съхраняват в електронен и/или хартиен вид.

/2/ Организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите на хартиен носител в ОУ „Бачо Киро се извършва при спазване на Закона за Националния архивен фонд и съпътстващите го нормативни актове. 

/3/ Съхраняването на документите в електронен формат се извършва съгласно Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите.

Чл. 78.     Документите за дейността на ОУ „Бачо Киро, за децата и учениците и другите документи в училището се изготвят и издават съобразно Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование. 

 

Глава Дванадесета

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1.       Този правилник влиза в сила от 11.09.2017 г. и отменя действието на досега действащия Правилник за дейността на ОУ „Бачо Киро”.

§ 2.       Класните ръководители запознават учениците и родителите с този правилник в първия за новата учебна година час на класа и на първата родителска среща.

§ 3.       Директорът запознава педагогическия персонал с този правилник в петдневен срок след влизането му в сила, което запозналото се лице удостоверява с подписа си.

§ 4.       Заместник-директорите запознават непедагогическият персонал с този правилник в десетдневен срок след влизането му в сила, което запозналото се лице удостоверява с подписа си.

§ 5.       За неуредените с този правилник въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и утвърдените от работодателя вътрешни актове в ОУ „Бачо Киро”.

§ 6.       Екземпляр от Правилника за дейността на ОУ „Бачо Киро” е на в разположение в канцеларията, библиотеката и учителската стая.

 

 

 

 

Директор на ОУ „Бачо Киро”: ................................................. (Владимир Николов)

(подпис на директора и печат на училището)