СПРАВОЧНИК

ГРАФИК
за дейностите по консултиране на родители и ученици
и водене на училищната документация
от класния ръководител на съответната паралелка
в  І- ІV клас
за учебната 2021/2022 г.

за периода- 15.09.2021г.- 31.01.2022г.

 

клас класен ръководител ден време на провеждане /от-до/ кабинет
1 а Поля Трендафилова вторник 11.15 - 11.45ч.  онлайн
1 б Мила Велчева сряда 11.15 - 11.45ч. онлайн
1 в Светлана Симеонова сряда 10.40 - 11.15ч. онлайн
1 г Десислава Кирилова петък 10.40 - 11.15ч. онлайн
1 д Галина Илчева вторник 12.00 - 12.35ч. онлайн
2 а Ваня Колева понеделник 11.30 - 12.05ч. онлайн
2 б Веселина Дойнова понеделник 11.30 - 12.05ч. онлайн
2 в Диана Чоканова понеделник 11.30 - 12.05ч. онлайн
2 г Стефка Стоянова понеделник 11.30 - 12.05ч. онлайн
2 д Николина Янкова понеделник 12.00 - 12.35ч. онлайн
3 а Дияна Сутрова четвъртък 12.05 - 12.45ч. онлайн
3 б Кристина Стоянова четвъртък 12.05 - 12.45ч. онлайн
3 в Петя Димитрова четвъртък 12.05 - 12.45ч. онлайн
3 г Меглена Станева четвъртък 12.05 - 12.40ч. онлайн
3 д Антоанета Николова четвъртък 12.05 - 12.40ч. онлайн
4 а Нели Дончева четвъртък 12.45 - 13.30ч.  онлайн
4 б Диянка Маринова четвъртък 13.15 - 13.45ч.  онлайн
4 в Ивелина Стефанова вторник 12.45 - 13.30ч.  онлайн
4 г Светлана Тонкова вторник 12.45 - 13.30ч.  онлайн
4 д Иван Мешеков вторник 12.00 - 12.40ч.  онлайн
         
ПГ" А" В. Петкова четвъртък 12.20 - 12.50ч. 102
ПГ" Б" В. Костуркова четвъртък 17.30 -18.00ч. 102

     

 

 

ГРАФИК
за дейностите по консултиране на родители и ученици
и водене на училищната документация
от класния ръководител на съответната паралелка
в V-VІІ клас

2021/2022 учебна година

за периода- 15.09.2021- 31.01.2022г.

 

 

клас класен ръководител ден време на провеждане /от-до/ кабинет
5 а Р. Христова сряда 18.10 - 18.50ч. 213
5 б А. Димитрова вторник 12.20 - 13.00ч. 403
5 в В. Михайлова понеделник 12.20 - 13.00ч. онлайн
5 г К. Стойчева вторник 12.20 - 13.00ч. 303
5 д А. Миланов сряда 11.20 - 12.00ч. малък салон 
         
6 а  Иринка Янкова четвъртък 18.10 - 18.50ч. 302 д.
6 б  Георги Василев четвъртък 12.20 - 13.00ч. 402
6 в  Таня Попова четвъртък 18.10 - 18.50ч. 405/онлайн
6  г Габриела Иванова вторник 18.10 - 18.50ч. 406
6 д Боряна Христова сряда 18.10 - 18.50ч. 407
6 е Илиян Илиев сряда 18.10 - 18.50ч. 408
7 а М. Чешмеджиева вторник 18.10 - 18.50ч./19.00 прис./онлайн
7 б Т. Анчева сряда 18.30 - 19.10ч. онлайн
7 в Д. Пенкова вторник 18.10 - 18.50ч./19.00 прис./онлайн
7 г Сл. Вълчева четвъртък 12.20 - 13.00ч. 312
7 д Н. Йорданова сряда 18.10 - 18.50ч. 409
7 е Ед. Кендерян сряда 12.20- 13.00 ч. 412
         

 

              

Г Р А Ф И К

за провеждане на консултации с ученици

V- VII клас

учебна 2021/2022г.

 

   за периода 15.09.2021- 31.01.2022г.

           

  учител ден час кабинет  
1 Вл. Николов вторник 18.10-18.50ч. 204  
2 Ел. Чергиланова сряда 18.10-18.50ч. 307  
3 Н.Тодоров сряда 18.10-18.50ч. 101 ляво  
4 Г. Божкова четвъртък 18.10-18.50ч. 312  
5 Д. Пенкова четвъртък 12.20- 13.00ч. 312  
6 И. Гайдарова сряда 12.20- 13.00ч. 310  
7 Т. Попова сряда 18.10- 18.50ч. 405  
8 М. Димитрова четвъртък 12.20-13.00ч. 302 л.  
9 П. Димитров четвъртък 12.20- 13.00ч. малък салон   
10 Р. Христова понеделник 12.20-13.00ч. 213  
11  А. Димитрова сряда 18.10- 18.50ч. 402  
12 В. Михайлова  петък 11.40-12.20ч. 305  
13 К.Стойчева сряда 12.20-13.00ч. 303  
14 А. Миланов четвъртък 12.20- 13.00ч. малък салон  
15 Габриела Иванова сряда 18.10- 18.50ч. 406  
16 М. Кокаланова сряда 12.20-13.00ч. 101 дясно  
17 Ю. Адамова петък 18.10- 18.50ч. 402  
18 Б. Христова понеделник 12.20-13.00ч. 407  
19 Т. Анчева четвъртък 12.20-13.00ч. 310  
20 Сл. Вълчева сряда 12.20- 13.00ч. 308  
21 Ед. Кендерян четвъртък 12.20- 13.00ч. 412  
22 М. Чешмеджиева сряда 12.20-13.00ч. 309  
23 И. Янкова вторник 12.20- 13.00ч. 302 д.  
24 Н. Йорданова петък 12.10-12.50ч. 409  
25 Р. Събева сряда 18.10- 18.50ч. 404  
26 Г. Василев вторник 12.20-13.00ч. 402  
27 Игор Христов вторник 18.10- 18.50 ч. 101 л.  
28 Ил. Илиев вторник 12.20- 13.00ч. 408  
           
           

 

 

 

              

Г Р А Ф И К

за провеждане на консултации с ученици

I- IV клас

учебна 2021/2022г.

за периода 15.09.2021- 31.01.2022г.

     

           

  учител ден час кабинет  
1 а П. Трендафилова четвъртък 10.40- 11.10ч. 104  
1 б М.Велчева петък 10.40- 11.15ч. 105  
1 в С. Симеонова сряда 11.15- 11.45ч. 106  
1 г Т.Кирилова петък 11.15- 11.45ч. 108  
1 д Г. Илчева петък 11.15- 11.45ч. 301  
2 а В.Колева петък 11.25- 12.00ч. 207  
2 б В. Дойнова петък 11.20- 11.55ч. 208  
2 в Д. Чоканова петък 11.30- 12.05ч. 209  
2 г С.Стоянова сряда 10.30- 11.05ч. 210  
2 д Н.Янкова петък 11.20- 11.55ч. 211  
3 а Д.Сутрова петък 12.05- 12.40ч. 304  
3 б Кр. Стоянова петък 12.05- 12.40ч. 305  
3 в П. Димитрова петък 12.05- 12.45ч. 305  
3 г М. Станева петък 12.05- 12.40ч. 307  
3 д А. Николова петък 12.05- 12.40ч. 308  
4 а Н. Дончева сряда 12.05- 12.45ч. 404  
4 б Д.Маринова четвъртък 12.45- 13.30ч. 405  
4 в И.Стефанова сряда 12.05- 12.45ч. 406  
4 г С.Тонкова четвъртък 12.05- 12.45ч. 407  
4 д И. Мешеков петък 12.00- 12.40ч. 408  
           
АЕ П. Дерибеева четвъртък 12.05- 12.45ч. 303   
АЕ И. Пенчева сряда 12.50- 13.30ч. 310  
АЕ К. Геновска четвъртък 12.50- 13.00ч. 303  
ИИ В. Найденова понеделник 12.50- 13.30ч 301  
ИИ Е. Чергеланова понеделник 12.50- 13.30ч 205  
ФВС М. Василев вторник 12.05- 12.45ч. малък салон   

 

Дневна организация на подготвителните групи

Учебна 2021/2022 година

 

 

                           Първа смяна

час Основни и допълнителни форми
7.30 - 8.30 Прием и дейности по избор
8.30 - 8.45 Утринна гимнастика
8.45 - 9.00 Подготовка за закуска
9.00 - 9.20 Закуска
9.30 - 11.00/11.30/ Основни форми на педагогическо взаимодействие/педагогичеки ситуации/
11.00/11.30/- 12.30 Свободни игри и дейности по избор на открито /на закрито при неподходящо време/
12.00 - 12.30 Изпращане на децата
12.30 - 13.30 Оформяне на документация и подготовка за следващия ден
Втора смяна  
12.30 - 13.00 Подготовка за работа
13.00 - 13.30 Прием и дейности по избор
13.30 - 14.00 Споделяне, организационни игри, подготовка за работа
14.00 - 15.30 Основни форми на педагогическо взаимодействие/педагогичеки ситуации/
15.30 - 15.40 Подготовка за закуска
15.40- 16.00 Закуска
16.00 - 16.30 Педагогическа ситуация
16.30 - 17.30 Свободни игри и дейности по избор на открито /на закрито при неподходящо време/
17.30 - 18.00 Оформяне на документация и подготовка за следващия ден

 

 

 

 

 

 

График за дежурството на главните учители

2020/2021 учебна година
 

 

име ден от седмицата      
1 Стефка Стоянова-  главен учител начален етап  
2 Ирена Пенчева -главен учител начален етап  
3 Антоанета Димитрова- главен учител прогимназиален етап  
4 Венета Михайлова- главен учител прогимназиален етап  

 

Г    Р    А    Ф     И    К

ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОТ УЧИТЕЛИТЕ В ГЦОУД И ПИГ

2021/2022 учебна година

първи учебен срок

ЦОУД учител ден време на провеждане /от-до/ кабинет
1ГЦОУД  1 Татяна Кирилова четвъртък 17.30-18.10ч. онлайн
1 ГЦОУД 2 Ружа Стефанова четвъртък 17.30-18.10ч. онлайн
1 ГЦОУД 3 Стиляна Стоянова четвъртък 17.30-18.10ч. онлайн
1 ГЦОУД 4 Галя Лицова четвъртък 17.30-18.10ч. онлайн
1 ГЦОУД 5 Диана Стефанова четвъртък 17.30-18.10ч. онлайн
2 ГЦОУД 1 Яна Данова сряда 17.30-18.10ч. онлайн
2 ГЦОУД 2 Денислава Йовчева сряда 17.30-18.10ч. онлайн
2 ГЦОУД 3 Мартина Георгиева сряда 17.30-18.10ч. онлайн
2 ГЦОУД 4 Кремена Стоянова сряда 17.30-18.10ч. онлайн
3 ГЦОУД 1 Габриела Николова четвъртък 17.30-18.10ч. онлайн
3 ГЦОУД 2 Александрина Христова четвъртък 17.30-18.10ч. онлайн
3 ГЦОУД 3 Милена Илиева четвъртък 17.30-18.10ч. онлайн
3 ГЦОУД 4 Петя Йорданова четвъртък 17.30-18.10ч. онлайн
4 ГЦОУД 1 Цветелина Трифонова четвъртък 17.30-18.10ч. онлайн
4 ГЦОУД  2 Боряна Данчева четвъртък 17.30-18.10ч. онлайн
4 ГЦОУД  3 Габриела Начева четвъртък 17.30-18.10ч. онлайн